Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

Nieuwsbrief KNZV          

Aan: de secretarissen van de aangesloten koren
Datum           : 3 mei 2021  
                                     Onderwerp  : WBTR

Door middel van deze nieuwsbrief wil het KNZV u nader adviseren over de per 1 juli 2021 ingaande Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen.

Waarvoor is deze nieuwe wet bedoeld?

De Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen (WBTR), die per 1 juli 2021 van kracht wordt, is bedoeld om de kwaliteit van besturen te verbeteren en misstanden (fraude) te voorkomen. De wet nodigt uit om na te denken over integer bestuur en daar (waar nodig) binnen de vereniging of stichting nadere afspraken over te maken en eventueel de Statuten aan te passen.

Checklist

Als bijlage treft u een checklist aan. Deze checklist is ook te downloaden van de website van Koornetwerk Nederland. Zie www.koornetwerk.nl/nieuws/webinar-wbtr/

Advies KNZV

  • Check of het bestuursmodel van je vereniging nog overeenkomt met de praktijk. Zo ja: Geen actie vereist. Zo nee: wijzig de statuten.
  • Als er in de statuten een tegenstrijdig belangenregeling staat, dan vervalt deze regeling per 1 juli 2021. De statuten hoeven niet te worden aangepast, maar er moeten wel afspraken worden gemaakt hoe te handelen bij tegenstrijdig belang.
  • Maak afspraken om schade door onbehoorlijke taakvervulling te voorkomen. U heeft reeds een collectieve bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering via het KNZV.
  • Ontstentenis- en beletregeling voor alle bestuurders: bij een eerstvolgende statutenwijziging moet hiervoor een regeling worden opgenomen.
  • Beperking meervoudig stemrecht bestuurders: dit vervalt per 1 juli 2021. Als de statuten een dergelijke regeling bevat, dan blijft dit geldig tot de eerstvolgende statutenwijziging of tot 1 juli 2026.

U zult wellicht benaderd worden door een advocatenkantoor om de statuten tegen korting na te kijken en u hierin te adviseren. Vooralsnog achten wij dit voor de koren niet nodig.

Namens het Algemeen Bestuur van het KNZV,

Koos van Herk, secretaris

                                     

Comments are closed.