NIEUWSBRIEF KNZV-Limburg 06-11-2020

KNZVL logo 40 hoog

 

Hierbij deel ik u mede dat onze secretaris Henk Clevers per
30 oktober jongstleden zijn werkzaamheden bij KNZV Limburg heeft beëindigd.

Het bestuur is Henk Clevers veel dank verschuldigd voor zijn werkzaamheden die hij gedurende 3 jaar voor KNZV Limburg verricht heeft.

Voorlopig zullen de secretariaatswerkzaamheden binnen het bestuur worden opgevangen. Alle correspondentie voor het secretariaat zal verlopen via onze waarnemend voorzitter Fer van de Winkel.

Het bestuur is uiteraard op zoek naar een nieuwe secretaris en doet een oproep aan de leden om te kijken of er onder u iemand is die belangstelling heeft voor deze functie. Gegadigden kunnen contact opnemen met Fer van de Winkel, tel. 06 -54 93 11 90 of email fervdwinkel@gmail.com.

Verder vraag ik nogmaals aandacht voor uw reactie op de aan u per email toegezonden stukken voor de ALV te weten:
–        kandidaatstelling voorzitter en 2 nieuwe bestuursleden
–        Notulen jaarvergadering 2019
–        Financieel jaarverslag 2019

Uw reacties ontvangen wij graag voor of uiterlijk op 15 november a.s.
op het email adres secretariaatknzvlimburg@gmail.com

Met vriendelijke groeten

Fer van de Winkel, waarnemend voorzitter

Comments are closed.