Gevolgen corona-crisis voor betaling dirigent (update 6-4-2020)

2016 logo KNZV Limburg Bij de secretaris van KNZV-L kwamen in de afgelopen weken     enkele vragen hoe om te gaan met de betaling aan de dirigent nu   repetities, optredens, concerten als gevolg van de corona-crisis niet   kunnen doorgaan.

De vraag of de dirigent toch doorbetaald dient te worden hangt sterk af van hetgeen met de dirigent is overeengekomen. Inmiddels ben ik een drietal verschillende situaties tegengekomen. Ik ga daar nu verder op in;

  

  1. Allereerst zijn er overeenkomsten in omloop waarbij gebruik is gemaakt van de laatst bekende standaardovereenkomst van het KNZV (model 2016).

In deze standaard-overeenkomst is (vreemd genoeg!) geen bepaling opgenomen die voorziet in de onderhavige situatie waarin repetities door omstandigheden geen doorgang kunnen vinden.

Vermoedelijk zou het koor in een procedure een beroep kunnen doen op overmacht, nu op grond van de corona-richtlijnen van de overheid is besloten de repetities tijdelijk te laten vervallen. Men zou dan kunnen bepleiten niet te hoeven betalen voor de repetities die niet doorgaan.

De verhouding met de dirigent wordt echter ook bepaald door beginselen van de goeder trouw en wederzijdse solidariteit.  Zeker in de huidige situatie die voor iedereen erg zwaar is.

Wij sluiten ons om die reden aan bij het advies van Koornetwerk Nederland  (: https://koornetwerk.nl/gevolgen-annulering-door-corona/) om vooral in gesprek te gaan met uw dirigent en samen te zoeken naar een oplossing.

Nu de overeenkomst in deze situatie niet voorziet, geeft dat partijen alle ruimte er naar redelijkheid onderling uit te komen.

  1. Verder heb ik ook een overeenkomst gezien van veel oudere datum die opgesteld is volgens een ouder standaardmodel van KNZV (2010 en eerder). Daarin staat een artikel waarin is geregeld dat, indien het koor op een gegeven moment de repetities opzegt, de dirigent de komende drie weken 100% betaald krijgt, de drie weken daarna nog 50%, en na 6 weken niets meer. Deze bepaling lijkt me duidelijk.

 

  1. Er zijn echter ook overeenkomsten waarin de situatie wél is voorzien. Ik las een bepaling: “indien een vastgestelde repetitie, uitvoering of ander optreden geen doorgang vindt, hoewel de dirigent in staat en ook bereid is deze te leiden, is het koor hem de overeengekomen vergoeding schuldig.”  Bij bepalingen als deze gaat de betaling in principe dus gewoon door, maar wel rijst de vraag : hoelang dan wel? Want ook in dat geval kan het op een gegeven moment niet meer redelijk zijn om de wederpartij hieraan te houden, nu aan de huidige situatie doodeenvoudig door niemand gedacht kan zijn. Doorbetaling gedurende de rest van het seizoen?

ADVIES:  Mijn advies is in alle gevallen: 

Ga vooral samen in overleg, waarbij een rol kán spelen:

  • dat het koor de inkomende contributies blijft ontvangen (daar ga ik vooralsnog maar even vanuit)
  • een rol kán ook spelen als de dirigent mogelijk als zzp-er zijn een aanvraag kan indienen bij de Gemeente 
  • een rol kán spelen : de financiële situatie van beide partijen
  • een rol kán ook spelen dat de dirigent in veel gevallen al heel lang de vaste dirigent is en men graag met hem verder willen.
  • een rol kán ook spelen of repetities nog kunnen worden ingehaald.
  • Een rol kán ook spelen of de dirigent op een alternatieve manier het koor van dienst kan zijn

Een compromis waar iedereen zich prettig bij voelt is altijd het beste.

In alle situaties geldt wat het bestuur betreft: probeer er vooral in goed overleg uit te komen. Er is ook nog een zangersleven ná corona!

 

Rest nog de opmerking dat we in de bovengeschetste situaties uitdrukkelijk niet te maken hebben met een ‘arbeidsovereenkomst’, maar met een ‘overeenkomst van opdracht’ in de zin van artikel 7:400 BW. In de standaardovereenkomst is géén vast honorarium overeengekomen per maand, maar een honorarium per repetitie.  

 

Tenslotte nog: deze situaties vallen niet onder de collectieve verzekering die KNZV met AON gesloten heeft. Het onderdeel ‘dirigent’, dat ziet op ziekte van de dirigent, valt buiten het afgesloten collectieve pakket.  

   

Mocht u nog vragen hebben, dan wil ik graag proberen mee te denken. 

   

Met vriendelijke groet,

Henk Clevers, secretaris KNZV-Limburg

secretariaatknzvlimburg@gmail.com

Comments are closed.