Vragenlijst Huis voor de Kunsten Limburg

Geachte secretaris,

Vriendelijk verzoeken wij u onderstaand bericht door te sturen aan uw dirigent(e) met het verzoek e.e.a. voor de gestelde datum te behandelen.


Geachte dirigent(e),

Hierbij doen wij u vragenlijst toekomen inzake de beroepspraktijk kunstprofessionals.

Wij verzoeken u vriendelijk om deze vragenlijst in te vullen en aan Huis voor de Kunsten te sturen zoals in bijgaand schrijven is aangegeven.

Bij voorbaat dank.

Fer van de Winkel
Wnd voorzitter KNZV Limburg


Beste heer/mevrouw,

Een poosje geleden heeft u contact met ons opgenomen via het Corona Hulploket.

Naar aanleiding van de coronacrisis voert het Huis voor de Kunsten Limburg samen met Stichting Kunst & Cultuur Drenthe, het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA), Boekmanstichting, Universiteit Maastricht, Rijksuniversiteit Groningen en VSBfonds een grootschalig onderzoek uit naar de beroepspraktijk van kunstprofessionals die werken met amateurs (binnen- en buitenschools) en kunstprofessionals die culturele projecten organiseren in het sociaal domein.

Aanleiding voor het onderzoek is de coronacrisis. Tijdens de crisis werd niet alleen het belang van culturele zzp’ers voor de cultuursector benadrukt, maar ook hun kwetsbare positie. Tijdens het onderzoek worden kunstprofessionals bevraagd over de impact van corona op hun werkpraktijk. Maar het onderzoek is breder dan dat. Het onderzoek brengt namelijk ook in kaart hoe overheden en opdrachtgevers zich verhouden tot culturele zzp’ers, welke factoren (in brede zin) van invloed zijn op hun werkpraktijk en wat de maatschappelijke waarde van deze beroepsgroep is.

Met de resultaten van het onderzoek doen het Huis en de samenwerkingspartners aanbevelingen voor lokaal, provinciaal en landelijk cultuurbeleid. Het doel is om de positie van de culturele zzp’ers te versterken.

Het Huis roept Limburgse kunstprofessionals op om liefst vóór 31 mei a.s. een online vragenlijst in te vullen via: https://nl.surveymonkey.com/r/Limburg_zzp.
Zou u de vragenlijst wellicht willen doorzetten naar kunstprofessionals (zzp’ers) waar uw vereniging/stichting mee samenwerkt met de vraag om deze vragenlijst in te vullen?

Meer informatie over het onderzoek is te vinden op onze website. Mocht u naar aanleiding van deze mail vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Mede namens mijn collega’s alvast bedankt voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,

Chantal Lambie-Boosten MA
adviseur theater en fondsenwerving

chantallambie@hklimburg.nl

T 0475 399 293
T 06 14 72 09 54

Huis voor de Kunsten Limburg
Ondernemersplein Limburg

Steegstraat 5
6041 EA Roermond
Postbus 203
6040 AE Roermond

Comments are closed.