Protocol/aanvullende richtlijnen voor de koorsector (update 9 juli 2020)

koornetwerk brengt jeProtocol/aanvullende richtlijnen voor de koorsector (update 9 juli 2020)

Algemene richtlijnen

• Volg steeds de algemene richtlijnen op. De belangrijkste zijn: houd in het dagelijkse verkeer 1,5 meter afstand tot elkaar, was de handen vaak en goed, schud geen handen, hoest of nies in de elleboog, raak het gezicht zo min mogelijk aan, blijf thuis bij een vermoeden van corona-gerelateerde gezondheidsklachten.

• De informatie in dit stuk wordt steeds aangepast op grond van nieuwe informatie van de Rijksoverheid, daaronder liggend wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaring. Verifieer ook altijd de Noodverordening van de Veiligheidsregio waar men samen komt, omdat deze specifieke bepalingen kan bevatten over wat wel of niet mag. Dit geldt ook voor aanwijzingen en richtlijnen van lokale overheden.

 

Afstand, ventilatie, registratie

• Een gezondheidscheck is vereist.

• Afstand: Voor zingen geldt een minimale afstand van 1,5 meter rondom elke zanger, eventueel niet achter elkaar maar in een zigzagformatie zodat de zangrichting vrij blijft. Zie onderstaand plaatje.

zigzag koornetwerk

Ventilatie:

Essentieel voor het beperken van de concentratie aerosolen is goede ventilatie, met instroom van verse lucht en afvoer van oude lucht naar buiten, of naar een andere ruimte. Ventileer de ruimte waar gezamenlijk wordt gezongen 24 uur per dag en zorg ervoor dat in de pauzes en na de bijeenkomst de ruimte ongeveer 10 minuten wordt gelucht. Bij twijfel over de ventilatie en luchtstromen in de ruimte is het aan te raden professioneel advies in te winnen. Zie voor meer informatie het advies RIVM d.d. 30-06-2020.

Registratie: Leg een presentielijst aan van aanwezige zangers en andere aanwezigen. Dit vergemakkelijkt eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD.

• Spreekkoren, hard zingen of schreeuwen in groepsverband is (nog) niet toegestaan.

 

Gebruik van de repetitieruimte

(Zie ook onder Afstand, ventilatie, registratie)

• De richtlijnen in het protocol van de verhuurder voor het gebruik van een repetitieruimte zijn leidend. Stel in het geval een organisatie een eigen gebouw of ruimte beheert zelf richtlijnen op, in overeenstemming met richtlijnen voor beheer van (culturele) gebouwen.

• Maak, in afstemming daarmee, een plan voor het gebruik van de ruimte, looproutes bij binnen komen en verlaten van de locatie, stallen van fietsen, gebruik van toiletten en andere logistieke zaken.

• Verdeel de ruimte in zones of markeer individuele plaatsen met een sticker op de vloer, maak daarvan een plattegrond en gebruik deze als logistiek routeplan.

• Lucht de ruimte regelmatig (ventilatoren aan, ramen/deuren open).

• Arriveer kort voordat de repetitie begint, houd geen gemeenschappelijke pauze (splits de groep zo mogelijk op), neem eigen drinken mee, ga na afloop van een repetitie direct naar huis.

• Maak afspraken dat alleen actieve leden aanwezig zijn. Eventueel halen en brengen gebeurt buiten het gebouw.

Hygiëne repetitieruimte

• Volg de hygiëneaanwijzingen en andere gebruiksvoorwaarden die voor de ruimte gelden.

• Maak een rooster met taakverdeling voor het gereedmaken en schoon achterlaten van de ruimte. Doe dit dus niet spontaan of collectief!

• Neem zelf schoonmaakmiddelen mee, waaronder desinfecterende gel, of stem dit af met de verhuurder.

• Desinfecteer voor en na gebruik de materialen (lessenaars, stoelen, muziekinstrumenten, geluidsapparatuur et cetera).

• Beperk het aanraken van deuren en deurklinken; wijs één of twee personen daarvoor aan.

• Beperk het gebruik van muziekinstrumenten, geluidsversterkingapparatuur en dergelijke tot de direct betrokkenen; gebruik alleen apparatuur en materialen die noodzakelijk zijn.

• Deel onderling geen materialen, ook geen bladmuziek, neem eigen materialen mee terug naar huis of zet op elk gebruikt object de naam van de gebruiker.

Coördinatie en organisatie

• Zorg als vereniging voor een veilige gang van zaken, vanaf het vertrek uit huis van leden, tot hun thuiskomst

. • Zorg dat alle leden op de hoogte zijn van deze richtlijnen. Stuur deze toe, geef deze telefonisch door en vermeld ze in de ledenomgeving van de eigen website.

• Wijs een of meer personen aan die toezien op naleving van alle voorwaarden, en aanspreekpunt is voor de gebouweigenaar, de overheid, koor-/orkestleden, en andere betrokkenen; deel aan alle leden mee wie waarvoor aanspreekbaar is.

• Stuur 24 uur én kort vóór een repetitie een e-mailbericht naar de leden met in acht te nemen richtlijnen bij het samen komen. Herinner er daarbij aan dat iemand die mogelijke coronagerelateerde ziekteverschijnselen heeft (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, koorts boven 38 graden) niet naar de repetitie mag komen. Hetzelfde geldt als een huisgenoot dergelijke klachten heeft. Adviseer hen zich te laten testen op mogelijke corona-infectie.

• Vraag leden als er alternatieven zijn geen gebruik te maken van openbaar vervoer.

• Heb aandacht voor personen met een hoger risico, in het bijzonder senioren (= boven 70 jaar), diabetici en personen met hartproblemen, luchtwegklachten of overgewicht.

• Zorg voor voldoende toezicht op naleving van het protocol en de aanvullende richtlijnen.

Uitvoeringen met publiek

Uitvoeringen met publiek zijn toegestaan.

In binnenruimten

o Maximaal 100 bezoekers per ruimte met vaste zitplaatsen, met inachtneming van 1,5 meter.

o Geen maximum bij vaste zitplaatsen,1,5 meter afstand, een reservering en een gezondheidscheck* vooraf.

o Daarnaast gelden de voorwaarden van de verhuurder van de concertruimte over ruimtegebruik, afspraken rond hygiëne-maatregelen et cetera.

 

In buitenruimten (i.e. samenscholingen en/of gecoördineerde groepsactiviteiten)

o Maximaal 250 bezoekers, met inachtneming van 1,5 meter afstand.

o Geen maximum bij vaste zitplaatsen, 1,5 meter afstand, een reservering en een gezondheidscheck.

* De gezondheidcheck (ook wel checkgesprek genoemd) is onderdeel van de richtlijnen van het RIVM bij klantcontact in contactberoepen. Meer informatie via https://www.rivm.nl/documenten/gezondheidscheck-contactberoepen

Wees creatief en doe het samen!

• Denk creatief na over alternatieven, zoals: – repeteren in deelgroepen (stemgroepen, orkestgroepen); – digitaal repeteren, of een combinatie van fysiek en digitaal; – buiten repeteren/concerteren in plaats van binnen; – tijdelijk een kleiner koor, of afzonderlijke deelkoren/ensembles; – streaming van een concert in plaats van live-uitvoering; – concertante uitvoering in plaats van theatrale uitvoering. • Gebruik het gezonde verstand, handel maatgericht.

• Onderzoek de mogelijkheid van een grotere repetitieruimte. Bijvoorbeeld: kerkgebouwen, sportaccommodaties, gemeentelijke gebouwen, leegstaande theaters et cetera. Vraag daarbij eventueel hulp van de lokale overheid en andere lokale instanties/ondersteuners. Controleer wel of daar een effectieve ventilatie aanwezig is indien men de ruimte niet kan luchten via open deuren of ramen.

• Probeer als koor samen tot een beslissing te komen over wel/niet herstarten en in welke vorm. Betrek daar uiteraard ook de professionals bij. Respecteer dat er binnen het koor verschillen kunnen bestaan in opvattingen en houd daar ruimte voor.

BRON: Koornetwerk.nl  13 juli 2020

Comments are closed.