Opgave Ledenaantallen, Projectplan, Femu

Aan de secretarissen van onze Limburgse leden, 

Geachte secretaris, 

Graag wil ik nog enkele zaken onder uw aandacht brengen.

Ik vat nog even samen waar ik graag uw medewerking bij heb.

  1. Allereerst de opgave van het ledenaantal (actief zingende leden) van uw koor per 1-1-2020. 
    De opgaven komen goed binnen, waarvoor dank, maar van de 64 koren mis ik er nog 17. Mocht u het aantal nog niet hebben doorgegeven, zou u dit svp spoedig willen doen. 
  2. Vervolgens breng ik in uw herinnering de notitie over het projectplan ‘Platform Mannenzang Limburg”, zie mijn eerdere berichten van 4-12-2019 en 27-12-2019. Tot op heden heb ik pas twee reacties mogen ontvangen. Dit zal wel komen omdat de meeste besturen nog geen bestuursvergadering hebben gehad waarin de notitie besproken kon worden. Wij zouden het erg op prijs stellen als wij binnenkort van u mogen vernemen hoe uw bestuur dit projectplan beoordeelt, welke vragen het oproept en welke suggesties u nog heeft. Wij kunnen dit dan meenemen in onze bestuursvergadering van 29-1-2020 en daarna ons standpunt bepalen. 
  3. Tenslotte wijs ik u nog op de recente e-mail van 7-1-2020 van de landelijk KNZV-secretaris die ik aan u doorzond. Hierin wordt aan u gevraagd opgave te doen van het aantal in 2019 aangekochte partituren. Inmiddels komen de eerste ingevulde formulieren retour. Mag ik u vragen dit formulier vooral in te vullen, zeker ook indien u in 2019 géén aankopen gedaan heeft.
  4. Het is voor het bestuur van groot belang dit te weten. We kunnen dan beter bepalen of we er al dan niet verstandig aan doen met Femu te komen tot een collectieve regeling. Voor het jaar 2020 is er met Femu overigens wél al een collectieve regeling afgesloten. Maar als blijkt dat er in de praktijk maar heel weinig partituren worden aangeschaft, dan overweegt het bestuur dit vanaf 2021 niet meer te verlengen om zodoende geen onnodige kosten te maken.    
  5. N.B. Er kwamen bij mij vragen binnen wat er ingevuld moet worden als men van één partituur/muziekstuk bijv. 30 exemplaren bestelt. Het antwoord luidt: vult u dan ‘1’ (ongeacht het aantal exemplaren), en dus niet ’30’. 
  6. Mag ik u alvast hartelijk danken voor uw medewerking!

namens het bestuur KNZV-Limburg

Henk Clevers, secretaris

secretariaatknzvlimburg@gmail.com

Comments are closed.