opgave ledenaantal, notitie Platforms, datum ALV

AAN: Alle secretarissen van onze Limburgse leden/koren

Het einde van het jaar nadert nu met rasse schreden. Tijd dus om weer om uw medewerking te vragen bij het vaststellen van de ledenaantallen per 1-1-2020. Zou u mij svp het aantal actieve zingende leden per die datum willen doorgeven. Dit aantal is bepalend voor uw contributie-afdracht aan KNZV-Limburg en ook voor het bedrag dat wij daarvan doorgeven aan de landelijke koepel. Bij voorbaat dank!

Verder wil ik u nog graag attent maken op het bericht dat ik u deed toekomen op 4 december jl. en waarin onze voorzitter Herman Janssen de notitie ‘Projectplan Platform Mannenzang Limburg” van Paul Voncken onder uw aandacht bracht. 

Alvorens definitieve stappen te zetten, willen wij het Projectplan “Platform Mannenzang  Limburg” graag aan u voorleggen. Wij vinden dit niet alleen passend in onze democratische verenigingsstructuur, maar we realiseren ons ook dat de effecten van het plan vroeg of laat direct of indirect merkbaar kunnen gaan worden in uw koor. 

Het bestuur is daarom zeer geïnteresseerd in uw mening over het Projectplan. Dit plan voeg ik nogmaals bij in bijlage. Als er bij u nog vragen opkomen die in het plan nog niet beantwoord worden, vernemen wij die heel graag, zodat we daarmee nog rekening kunnen houden. Dit geldt ook voor verdere suggesties of wensen die wellicht bij u opkomen als u het plan intern gaat bestuderen.

Mogen wij u voorstellen om het Projectplan “Platform Mannenzang Limburg” in uw bestuur te bespreken. Wij zien uw reactie, vragen, suggesties enz. graag tegemoet vóór 25 januari 2020, liefst per e-mail : secretariaatknzvlimburg@gmail.com  

Tenslotte mag u alvast noteren dat we op zaterdag 28 maart 2020 onze Algemene Ledenvergadering houden, ook dit jaar weer in ‘Oolderhof’ te Linne.

Mag ik u bedanken voor de prettige samenwerking in het afgelopen jaar en u alle goeds toewensen voor 2020, zowel voor u zelf als voor uw koor!

 

met vriendelijke groet,

namens het bestuur KNZV-Limburg

Henk Clevers, secretaris 

Comments are closed.