KNZVL logo 600 breed

KNZV Limburg heeft vandaag een brief gestuurd aan de Limburgse gemeenten. Zie onderstaande brief.  Hierin wordt het college van burgemeester en wethouders opgeroepen financiële steun te bieden aan de koren die te kampen hebben met financiële tegenslagen ten gevolge van de Corona crisis en waarvan vanavond bekend is gemaakt dat de Lock down nog 3 weken langer gaat duren tot 9 februari.

 

Wij adviseren de koren om goed te becijferen waaruit hun financiële tegenslagen bestaan en vervolgens een brief te schrijven aan het college van Burgemeester en wethouders in hun woonplaats met een verzoek om financiële ondersteuning. Zij kunnen daarbij verwijzen naar bijgaande brief van KNZV Limburg.

Ook wijzen wij op de mogelijkheid om via de Corona helpdesk op de website van VNK Limburg financiële steun aan te vragen.

Uw koor dient dan wel geregistreerd te zijn bij VNK Limburg via Mijn VNK-Limburg.

 

Aan:
College van burgemeester en wethouders

Gemeente Weert

Postbus 950, 6000 AZ Weert

Maastricht, 11 januari 2021

Betreft:  oproep ondersteuning amateurkoren.

Geacht college,

Koornetwerk Nederland, de koepel waar ook KNZV is bij aangesloten, roept gemeenten in Nederland op om hun amateurkoren financieel te ondersteunen vanuit de pot van 150 miljoen euro die ze van het Rijk krijgen.

De koepel doet die oproep omdat het lokale bestuur soms niet lijkt te beseffen dat ook in de amateursector geld omgaat. Er zijn professionals aan het werk – dirigenten, regisseurs, repetitors of andere begeleiders – die als zzp’er hard geraakt worden door de coronapandemie. Waar ze doorbetaald krijgen, wordt de clubkas van de koren weer flink getroffen en dat bij een afnemend ledenaantal. 

Risico

De 150 miljoen euro is onderdeel van het tweede grote steunpakket voor de culturele sector. Daarbovenop komt nog 68 miljoen euro beschikbaar vanuit het compensatiepakket voor medeoverheden van het ministerie van BZK.

Gemeenten hebben het geld spoedig tot hun beschikking. Dat is een goede zaak, vindt ook Koornetwerk Nederland. Maar daarmee bestaat ook het risico dat gemeenten het geld snel aan andere dingen gaan uitgeven, terwijl cultuurparticipatie en de lokale culturele sector toch echt zitten te springen om financiële ondersteuning. Minister Van Engelshoven heeft dat ook benadrukt.

Vragenlijst

Koornetwerk Nederland vraagt de lokale politiek en de plaatselijke culturele instellingen om er ervoor te zorgen dat cultuurparticipatie geen ondergeschoven kindje wordt als het gaat om besteding van de gelden. Van Koornetwerk Nederland ontvingen wij een lijst van vragen waarmee wij namens onze aangesloten koren u willen vragen onder het motto ‘150 miljoen, wat ga jij ermee doen?’

In het eerste steunpakket voor de culturele sector zat €48,5 miljoen voor het overeind houden van de lokale infrastructuur1. In het tweede steunpakket kwam daar nog eens €150 miljoen bij. Bovendien zat in de compensatie voor medeoverheden van het ministerie van Binnenlandse Zaken eerst €60 miljoen3 en later nog eens €68 miljoen4 specifiek bedoeld voor cultuur. In totaal wordt er dus €326,5 miljoen verdeeld over gemeenten en provincies voor het ondersteunen van de lokale culturele sector die te lijden heeft gehad onder de coronamaatregelen. Wij hebben hierover de volgende vragen.

  1. Welk precies bedrag uit deze totaalsom van €362,5 miljoen heeft de gemeente ontvangen? In het bijzonder: welk precies bedrag heeft de gemeente ontvangen uit de €150 miljoen van het tweede steunpakket voor de culturele sector, bedoeld voor het ondersteunen van de lokale culturele infrastructuur?
  1. Heeft het college al bedacht hoe zij de middelen uit deze steunpakketten gaat besteden? Zo ja, waaraan? Zo nee, wanneer denkt u de raad hierover te kunnen informeren?
  1. Is het college het met ons eens dat de cultuureducatie en -participatie ook hard getroffen is door de coronacrisis? Zo ja, welke lokale maatregelen zijn er getroffen voor deze specifieke sector?
  1. Is het college het met ons eens dat deelname aan cultuur voor kwetsbare groepen moeilijker is geworden als gevolg van de coronacrisis en dat dit onwenselijk is voor de kansengelijkheid en het welzijn van onze inwoners? Zo ja, welke lokale maatregelen zijn er getroffen om ervoor te zorgen dat deze doelgroep in aanraking blijft komen met cultuur?
  1. Is het college het met ons eens dat cultuureducatie een essentieel onderdeel is van het onderwijs? Zo ja, welke acties heeft u ondernomen richting scholen om hen te helpen om culturele activiteiten en lessen doorgang te kunnen laten vinden? Heeft u scholen daarbij geholpen bij het aanvragen van de rijksmiddelen die hiervoor ingezet kunnen worden?

Info/bronnen:

Adviesaanvraag in het kader van het tweede steunpakket culturele en creatieve sector

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/11/16/adviesaanvraag-in-het-kader-van-het-tweede-steunpakket-culturele-en-creatieve-sector

Kamerbrief over de uitwerking van de aanvullende ondersteuning € 300 miljoen culturele en creatieve sector

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/05/27/uitwerking-aanvullende-ondersteuning-300-miljoen-culturele-en-creatieve-sector

Tweede steunpakket cultuur richt zich op makers en artiesten

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/11/16/tweede-steunpakket-cultuur-richt-zich-op-makers-en-artiesten

Kamerbrief over financiële impact corona-maatregelen op medeoverheden

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/05/28/kamerbrief-over-financiele-impact-corona-maatregelen-op-medeoverheden

Extra geld onderwijs door coronacrisis

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financiering-onderwijs/extra-geld-onderwijs-door-coronacrisis

Kamerbrief over extra hulp voor de klas en verbeterde naleving maatregelen COVId-19

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/11/16/continuiteit-van-onderwijs-in-schooljaar-2020-21-extra-hulp-voor-de-klas-verbeterde-naleving-maatregelen

 

Hoogachtend,

Namens het bestuur van het Koninklijk Nederlands Zangers Verbond Limburg

F.S.P. van de Winkel, voorzitter

 

BRON Koornetwerk Nederland:  https://koornetwerk.nl/koornetwerk-nederland-roept-gemeenten-op-koren-financieel-te-ondersteunen/