Nieuws

Johannes Passion Gulpen

Speciale uitnodiging voor Johannes Passion Gulpen

Beste koren,

In een sfeervol belichte St. Petruskerk in Gulpen zal op vrijdagavond 12 april 2019 een

bijzonder concert worden uitgevoerd: de Johannes Passion van J.S. Bach. Uitgevoerd

door het Kempisch Kamerkoor en aangevuld met gastzangers uit het Heuvelland.

Eerder is uw koor benaderd om gastzangers te werven, we hebben enkele dappere

zangers gevonden!

Voor deze uitvoering zijn (eveneens uit Limburg afkomstig) 5 topsolisten aangetrokken:

 • • Judith Weusten (sopraan)
 • • Jan Caals (evangelist)
 • • Rob Meijers (altus)
 • • Huub Claessens (Christus) en
 • • Joris van Baar (bas-aria's).

Koor en solisten worden begeleid door barokorkest Concerto Barocco en staan onder

leiding van dirigent Cees Wouters.

Voor wie de Matthäus Passion wel kent maar de Johannes (nog) niet, een korte uitleg

over de overeenkomsten en verschillen. Beide passies zijn gecomponeerd door J.S. Bach.

De Johannes Passion is muzikaal wat feller, dynamischer en duurt wat korter dan de

beroemdere Matthäus Passion maar mínstens zo passie-vol.

Al vanaf het openingskoor “Herr unser Herrscher” zullen bij het publiek de rillingen over

de rug lopen. Evangelist Jan Caals vertelt het verhaal over de laatste dagen van het leven

van Christus, waarin zijn lijden voelbaar is. Lyrische aria’s en een berustend slotkoor

“Ruhet Wohl” zullen de bezoekers in vervoering brengen.

jb poster

KOORting

U als koorliefhebber mag dit bijzondere concert eigenlijk niet missen... Een perfecte

gelegenheid om dit in het Heuvelland mee te maken, en een mooie start van de Goede

Week. Voor alle koorleden die naar de uitvoering komen hebben wij een speciale

koorprijs van €20 per kaartje (een KOORting van €3).

Hoe kunt u van de KOORting profiteren? Bestel uw kaartje via via www.tickli.nl,

en vermeld de coupon code: KOORTING1204. U betaalt dan €20 per kaartje

(+ €0,75 Tickli-kosten).

De uitvoering begint op 12 april ’s avonds om 20.15 uur. De kerk is open voor publiek

om 19.30 uur. De zitplaatsen zijn niet genummerd.

Meer informatie via de website www.johannespassionbach.nl en volg Johannes Passion

Gulpen op Facebook.

Met vriendelijke groet, Bach Comité Gulpen

jb1

 

Zingen, lekker belangrijk

Hierbij informeren we je over de ontwikkelingen rondom Zingen lekker belangrijk – Manifest Samen Zingen 2020.

zimic

In september lieten we je weten dat de stuurgroep van Zingen Lekker Belangrijk het in 2017 opgerichte Koornetwerk Nederland ziet als de aangewezen partij om een aantal onderwerpen ter versterking van de sector aan te pakken. Koornetwerk Nederland heeft die handschoen opgepakt en neemt de komende tijd stap voor stap een aantal zaken uit handen van de stuurgroep. Ontzettend fijn dus dat er nu een goed aanspreekpunt is voor de koorsector in Nederland!
De stuurgroep Zingen lekker belangrijk blijft een belangrijke sparringpartner voor Koornetwerk Nederland en waar mogelijk en zinvol trekken we samen op. Zo zorgen we er samen voor dat de hele koorsector in Nederland gehoord wordt.

Graag willen we je de volgende nieuwtjes meegeven:

Gegevens ondertekenaars naar Koornetwerk Nederland

Omdat Koornetwerk Nederland steeds meer het aanspreekpunt is geworden voor zaken die spelen in de koorsector, ligt het voor de hand ook andere zaken vanuit de stuurgroep Zingen lekker belangrijk over te dragen. Een daarvan zijn de berichten vanuit de stuurgroep – zoals deze nieuwsbrief.

Mocht je er bezwaar tegen hebben dat de stuurgroep je contactgegevens overdraagt aan Koornetwerk Nederland, dan kun je dat hier aangeven.
De website www.zingenlekkerbelangrijk.nl blijft nog even in de lucht – hier kun je meer lezen over de stuurgroep en het manifest downloaden. Mocht je vragen of suggesties hebben, meld ze dan gerust!

Koornet Werkdag, vrijdag 22 maart, Akoesticum

Op vrijdag 22 maart van 13.00 – 16.30 uur organiseert Koornetwerk Nederland de eerste Koornet Werkdag in het Akoesticum (Ede). Deze keer speciaal voor dirigenten en koorbesturen.
Op het programma staan 3 werksessies

-          deskundigheidsbevordering onder dirigenten

-          meeting met vertegenwoordigers van Buma en Femu (je kunt ook individueel spreken met mensen van Buma en Femo)

-          brainstorm over de organisatie van een gezamenlijk koorevent in 2020

Meedoen is gratis en aanmelden kan via het formulier op de website van Koornetwerk Nederland. Er is beperkt plek, dus vol is vol.

2017 Logo Koornetwerk NL

Nieuw: netwerkleden bij Koornetwerk Nederland

Naast korenbonden, kunnen ook andere organisaties nu lid worden van Koornetwerk Nederland. Zo kunnen we samen een stevig netwerk maken van alle organisaties die bezig zijn met koormuziek in Nederland. Alle organisaties die zich bezig houden met bijvoorbeeld educatieve doeleinden of festivals kunnen daarom nu ‘netwerklid’ worden van Koornetwerk. Recent zijn het Nederlands Kamerkoor, het Nederlands Koorfestival en ZIMIHC lid geworden van Koornetwerk.

Voorwaarden voor netwerkleden zijn dat de aanvrager een rechtspersoon is (vereniging of stichting), een regionaal of landelijk bereik heeft en geen commercieel oogmerk. Het lidmaatschap kost maar
€ 250,00 per jaar.
Meer weten over het lidmaatschap kan via de website van Koornetwerk Nederland. Meteen lid worden? Dat kan via dit formulier.

PS - koren kunnen niet rechtstreeks lid worden van Koornetwerk Nederland, maar kunnen lid worden door zich aan te melden bij een korenbond.

Gezamenlijke acties stuurgroep en Koornetwerk Nederland

De stuurgroep en Koornetwerk hebben onlangs samen een brief aan de Raad voor Cultuur en het Ministerie van OC&W. Daarin vragen we aandacht voor samen zingen in het kader van het advies dat de Raad voor Cultuur op dit moment schrijft voor de minister.

Namens de stuurgroep Zingen lekker belangrijk,

Roy Voogd, Nederlands Koorfestival
Neil Wallace, Koorbiënnale
Herman Schimmel, Koornetwerk Nederland, KCZB – Koninklijke Christelijke Zangersbond
Pepijn Lagerweij, BALK – Bond voor Amateurmuziektheater en Lichte Koormuziek
Francis Faas, Consensus Vocalis
Martine Spanjers, ZIMIHC, European Choral Association – Europa Cantat
Tido Visser, Nederlands Kamerkoor
Daphne Wassink, Koornetwerk Nederland
Hans Noijens & Piet Roorda, Landelijke Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst

ZIMIHC voor kunst in je leven

Plaatsing: 11 maart 2019

Brief aan alle Limburgse Gemeenten

Aan:  Het College van B&W en de Gemeenteraad van alle Limburgse Gemeenten.

 Geachte bestuurders,

Binnenkort start U weer met de nieuwe begrotingscyclus voor de begroting 2020 en de meerjarenraming, te beginnen met de voorjaarsnota waarin de uitgangspunten door de gemeenteraad worden bepaald voor de begroting 2020.

Wij, KNZV-Vereniging Limburg, de koepel van de mannenkoren in Limburg behartigen de belangen van onze leden.

Er bereiken ons steeds meer signalen dat de gemeenten in Limburg stevig willen gaan korten op de subsidies aan de culturele, muziek en sportverenigingen en daarnaast de tarieven voor het gebruik van de accommodaties fors willen verhogen. Is dit bovenstaande niet op uw gemeente van toepassing dan verheugd dat ons zeer en feliciteren wij u met uw wijsheid en visie. Is dit niet zo dan willen wij u in onze rol als belangenbehartiger voor onze leden de volgende overweging meegeven voor uw besluitvorming.

Ongetwijfeld is in uw Raad en College vaker gezegd: Het vrijwilligerswerk is het cement van onze lokale samenleving en alle verenigingen geven kleur aan onze gemeente en aan ieders leven

Vaak is dit ook het uitgangspunt als het gaat om de beleidsontwikkeling op dit vlak.

Onze Mannenkoren voldoen helemaal aan het bovenstaande.

Naast de wekelijkse ontmoeting om de uitoefening van de gezamenlijke passie onder deskundige leiding te perfectioneren, binden zij op deze manier mensen die daardoor een gemeenschappelijk belang en agenda in hun sociale context verkrijgen.

Zij dragen stevig bij aan het inkleuren van talloze lokale festiviteiten gedurende het jaar. Kijk maar eens naar uw eigen festiviteiten kalender en hoe vaak muziek en zangverenigingen er een stevige rol in spelen; niet alleen door hun optreden maar ook door actief vrijwillig mee te werken bij de organisatie ervan.

Tevens hebben deze verenigingen een grote betekenis in hun eigen sociale omgeving.

Denk aan de strijd tegen eenzaamheid en het ondersteunen van mensen in hun eigen buurt die het even wat moeilijker hebben.

Dit kunnen zij zo goed omdat hun leden tot in de haarvaten van die sociale context zitten, iedereen kennen, weten wat er speelt en door de binding die ze vanuit het verenigingsleven met elkaar en hun omgeving hebben vaak vrijwillig vroegtijdig de helpende hand bieden. Voor de kleur van hun eigen sociale omgeving zijn ze gewoon onmisbaar.

Onze verenigingen staan financieel onder druk. Enerzijds is dit de prijs van de vergrijzing van onze bevolking en anderzijds komt dit door stijgingen van allerlei lasten. Bovendien is het verdienmodel van mannenkoren heel mager zodat het verkrijgen van externe bijdragen en het aantrekken van sponsoren erg moeilijk is.

Wel voor speciale evenementen, maar niet voor de intrinsieke periodieke organisatie kosten. Het is juist het verdienmodel dat door gemeenten wordt ingeschakeld om te motiveren dat korten op de subsidies niet zo erg is.

Forse bezuinigingen op de huidige subsidies in combinatie met stevige verhogingen van de lasten voor het gebruik van de accommodaties zal er toe leiden dat veel van onze leden die nu nog net het financiële hoofd boven water kunnen houden, kopje onder worden geduwd en niet meer boven water zullen komen.

Op de korte termijn gaat dat voor u zeker extra financiële speelruimte in de begroting opleveren, maar ik verzeker u, vanwege de motiveringen hierboven beschreven, dat dit beleid u op de langere termijn veel meer geld gaat kosten aan andere uitgaven dan dat u nu aan subsidie uitkeert.

Dan zou deze bezuiniging wel eens “Penny wise, Pound foolish” kunnen zijn.

Het vrijwilligerswerk en de verenigingen zijn het cement van de samenleving!

Wij roepen u op om bij uw besluitvorming “alle” overwegingen nog eens goed te wegen en vooral ook het perspectief op lange termijn nadrukkelijk in ogenschouw te nemen.

Een raadsperiode duurt weliswaar maar 4 jaar, maar de lokale samenleving duurt veel langer!

Namens alle leden van KNZV-Limburg,

2018 logoKNZV limburg

 

 

Herman Janssen, Voorzitter.   

Plaatsing: 11 maart 2019 

Algemene Ledenvergadering 13 april 2019

Algemene Ledenvergadering 13 april 2019

Hierbij kondigen wij alvast bij u aan dat wij op zaterdag 13 april 2019 onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van KNZV-Limburg houden. 

De vergadering vindt plaats in de Harmoniezaal in Linne, zoals u gewend bent, maar het aanvangstijdstip is nu 10.00u ( en niet 09.30u zoals voorheen).

De voorlopige agenda ziet eruit als volgt.

 1. Opening en mededelingen.
 2. Vaststelling verslag najaarsvergadering 2018
 3. Jaarverslag 2018. 
 4. Financiën. Vaststelling jaarrekening 2018, verslag kascontrolecommissie, benoeming nieuwe kascontrolecommissie, presentatie begroting 2020, voorstel contributie 2020.
 5. Bestuursverkiezing. De heren Van de Winkel, Besouw en Thimister zijn periodiek aftredend maar worden door het bestuur allen herkiesbaar gesteld. Verder is er één vacature. Het bestuur stelt voor als kandidaat de heer Will Selen van het Roermonds Mannenkoor. Als er bezwaren mochten zijn tegen de verkiezing van de heer Selen verzoeken wij u dit liefst vóór aanvang van de vergadering te melden bij de secretaris. Er kunnen ook kandidaten gesteld worden door de leden. Deze voordracht dient dan te worden gedaan door tenminste vijf leden van de Algemene Ledenvergadering en schriftelijk te worden ingediend bij de secretaris uiterlijk één week voordat de stemming plaatsvindt en voorzien te zijn van een schriftelijke bereidverklaring van de kandidaat dat hij de benoeming zal aanvaarden.
 6. Afscheid van onze muziekadviseur Hennie Ramaekers.
 7. Pauze
 8. Voorstel tot aanpassing rayon-indeling, van 7 rayons naar 3 rayons. Toelichting door onze vice-voorzitter de heer Fer van de Winkel.
 9. Discussie-paper van de voorzitter over hoe verder met KNZV, bijlage volgt nog. Dit is te zien als het vervolg op de 'heidag Oolderhof' en de discussie van de Najaarsvergadering.   
 10. Rondvraag en sluiting.

Tot zover de voorlopige agenda.

De definitieve agenda met de bijlagen ontvangt u over enkele weken.

met vriendelijke groet,

namens het bestuur van KNZV-Limburg,            2018 logoKNZV limburg           

Henk Clevers, secretaris

plaatsing 11 maart 2019

Provinciale NKF Competities kwalificatie voor WCG Champions Competition

Samenwerking Nederlands Koorfestival en WCG 2020 Flanders

Provinciale NKF Competities kwalificatie voor WCG Champions Competition

LOGO Nederlands Koorfestival

Deelnemende koren aan een van de komende twaalf Provinciale NKF Competities kunnen zich direct kwalificeren voor de Champions Competitie tijdens de World Choir Games (WCG) 2020 in Vlaanderen in de categorie van hun keuze. De kwalificatiemogelijkheid is een direct resultaat van de nieuwe samenwerking tussen het Nederlands Koorfestival (NKF) en InterKultur, de organisatie die de WCG organiseert. 

Het Nederlands Koorfestival organiseert al meer dan vijftig jaar de nationale competitie voor Nederlandse amateurkoren. Het plezier en de extra stimulans om samen naar een optimale performance tijdens een competitie toe te werken, is directe winst voor ieder koor dat deelneemt aan een Provinciale NKF Competitie of Nationale NKF Finale overhoudt. En ieder koor wint: je houdt er immers altijd een waardevolle NKF Beoordeling als terugkoppeling aan over. 

De officiële NKF Beoordeling is een hoogwaardig, objectief rapport van een Nederlands amateurkoor. De NKF-Beoordeling  wordt opgesteld door drie professionele juryleden tijdens een van de officiële NKF Competities is gebaseerd op tien objectieve criteria. Een professionele, gespecialiseerde jury garandeert onder toezicht van een NKF-gecertificeerde juryvoorzitter de constante kwaliteit van de beoordeling.

In het verleden hebben winnende koren ook bij internationale competities hoog gescoord. Zo heeft Dekoor Close Harmony, winnaar van het NKF in 2014 in 2018 in Zuid-Afrika voor de vijfde keer de WCG Champions Competition in de Jazz Categorie. Ook MAZE, de winnaar NKF 2018, haalt onder leiding van Merel Martens internationale podia.

MAZE olv Merel Martens winnaar NKF 2018

Nieuw NKF keurmerk voor internationale klasse

De succesvolle koren zijn voor het NKF een belangrijke reden om naast de bestaande NKF keurmerken een nieuw keurmerk voor koren met een exceptionele NKF Beoordeling te introduceren: “NKF Excellent Koor”. Het keurmerk, met een NKF Beoordeling van 265 of hoger, representeert de internationale klasse van een koor. 

Johan Rooze, artistiek directeur van InterKultur, bevestigd dat de NKF Beoordeling een uitstekende indicatie geeft van de kwaliteit van een koor en een constant beoordelingsniveau kent. Koren die in de komende competitie het nieuwe keurmerk behalen, krijgen daarom tevens een directe kwalificatie voor de WCG Champions Competition.

Daarmee worden alle twaalf Provinciale NKF Competities in 2019-2020 tevens directe kwalificatieconcerten voor koren die tijdens de WCG 2020 in Vlaanderen de ambitie hebben om de Champions Competitie te halen om te kunnen strijden voor de titel ‘Beste Koor van de Wereld‘. 

11 maart 2019: 

Meer informatie: www.nederlandskoorfestival.nl en www.wcg2020.com.