Projecticon

Projectplan 2016 – 2018

ProjecticonDoor het bestuur van het KNZV-Limburg is een activiteitenplan opgesteld. Dit is voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering en goedgekeurd.
Het bestuur is hiermee aan de slag gegaan en dit heeft geresulteerd in het projectplan 2016 – 2018.

Het Projectplan was aan een actualisering van eerdere plannen. Een aantal van deze projecten zijn reeds eerder van start gegaan.

De toekomst is er niet, wij moeten hem maken

pdfProjectplan 2016-2018158.75 KB

1. Beleidsplan

Projectcoördinator: Emiel van Helsland Leden: overige leden bestuur KNZV-Limburg

Budget: 2016 (uit exploitatie) € 1.000,-

Projectbeschrijving:


Door het zelfstandig functioneren van het KNZV-Limburg dient de belangrijkste doelstelling de aangesloten koren ondersteunen de aangesloten koren adviseren in hun beleidsontwikkeling gestalte te krijgen.

Ook zullen zaken die men zelf niet kan of die teveel risico inhouden, door KNZV-Limburg ondersteund worden door hulp aan koren bij:

 • het opstellen van een meerjarig beleidsplan,
 • het opstellen van meerjarige begrotingen,
 • het opzetten van commissies voor projecten,
 • het maken van een sterkte/zwakteanalyse,
 • bestuursprofessionalisering (samen met het VNK-Limburg,
 • juridische ondersteuning,
 • fiscale ondersteuning,
 • ondersteuning andere probleemstellingen.

Voorwaarde: lid zijn van het KNZV, op aanvraag door koorbestuur.

2. PR en Communicatie

Projectcoördinator: Lambert Joosten

Leden: Nic Wijnen en Piet Besselink (geen bestuurslid)

Budget 2016: € 2.000,-

Doel

Het KNZV-Limburg is een belangen organisatie voor mannen koren in Limburg, met als doel: goede communicatie naar alle aangesloten koren en belanghebbende t.b.v. de koren. Aanreiken van middelen om de koren naar een gezamenlijk positieve uitstraling te komen en te houden.

Het opzetten van een professionele PR met de huidige middelen.

Projectbeschrijving:


De KNZV-Limburg is een belangenorganisatie t.b.v. de Mannen Koren in Limburg met goede uitstraling naar het regionale, provinciale, landelijke en eventuele Europese koren samenwerking festivals.

Om dit doel te bereiken zijn tal van onderdelen en raakvlakken die d.m.v. kruisbestuiving een positieve uitwerking kunnen hebben, niets doen is geen optie. Immers gebeurt ervan alles om van elkaar te leren en op een leuke en spannende manier elkaar uit te dagen naar een gezamenlijk doel. (muziek maken en beleven)

Ook de doelstellingen van het KNZV-Limburg zijn om korenmuziek breder uit te dragen op radio en eventueel TV met diverse soorten muziek klassiek, renaissance, Latijn, pop, 21e eeuw.

Ook het inzetten van de huidige middelen zoals websites, Facebook, Twitter zal zijn aandacht krijgen. Ook het sparren met leden uit Limburg die een positieve bijdrage kunnen leveren op dit gebied is uiterst leerzaam en vooruitstrevend.

Koren worden opgeroepen meer gebruik te maken van de website.

Ledenwerving zal voor het koor een positieve uitstraling moeten hebben, en zal op alle fronten geen probleem mogen zijn.

Ook de menselijke kant is een zijde die de aandacht nodig heeft, de vraag is wie bent u, is muziek maken leuk en spannend, hoe is uw balans, hoe is uw gehoor, dit zou de komende periode uitgelicht kunnen worden door speciale nieuws items op de site van KNZV-Limburg met eventuele vraagbaak of discussie forum. Doel leren van elkaar en de site gebruiken als centraal medium KNZV-Limburg.


De PR en communicatie kan pas goed werken als het gereedschap en kennis bij elkaar komt, met als doel plezier te hebben in het tot stand komen van het product.
Belangstellende kunnen ten allen tijden een mail sturen naar pr@knzv-limburg.nl

3. Koorscholing

Projectcoördinator: Fer van de Winkel

Correspondentie via het secretariaat Muziekadviseur, Martin Hurkens levert, op verzoek, ondersteuning

Budget 2016: € 1.500,-

Projectbeschrijving:


Het bestuur van KNZV-Limburg is van mening dat het van uitermate groot belang is dat de scholing van de zangers van de aangesloten koren een voortdurend punt van zorg moet blijven. Dit onderwerp moet voortdurend onder de aandacht blijven

Het bestuur wil bevorderen dat door middel van de cursus “Ontdek je stem” van onder meer onze muziekadviseur, de lessen door de auteur zelf dan wel door geschoolde, nog aan te werven muziekdocenten/zangpedagogen verzorgd kunnen worden. Voorwaarde is dat de lessen niet door eigen dirigent worden verzorgd. Verder adviseert het bestuur, omwille van de continuïteit en een optimale bezetting, de cursus eventueel te doen plaatsvinden in rayon- verband. De koren, binnen de rayons, worden opgeroepen uit te zien naar samenwerking op dit gebied.

Ten aanzien van de financiën wijst het bestuur op de stimuleringsbijdrage koorscholing 2015- 2016 van het VNK/Provincie Limburg en de regeling “Koor voor koor”van VNK. (Zie ook de waaier van mogelijkheden van VNK programma 2015-2016)

Verder kan bij de cursus “Ontdek je Stem” gebruik gemaakt worden van de diensten van onze muziekambassadeur Martin Hurkens ter promotie en inspiratie voor de aspirant deelnemers. De kosten voor de inschakeling van de muziekambassadeur worden in dat geval vergoed door KNZV Limburg.

5. Project samenwerking

Projectcoördinator: Emiel van Helsland

Leden: Fer van de Winkel

Budget 2016: € 1.250,-

Projectbeschrijving:


Samenwerking kan op verschillende manieren gestalte krijgen en in velerlei vormen. Samenwerking krijgt inhoud door met elkaar aan de slag te gaan!

De afgelopen jaren hebben we vele goede voorbeelden gezien hoe samenwerking gestalte kan krijgen
Door projecten en uitvoeringen op te zetten met andere koren en niet alleen mannenkoren met een harmonie, maar ook met dansgroep ,kinderkoor, bekende ster of muziekgroep, of projecten met een bijzonder thema en/of bijzondere compositie waarbij een grotere bezetting of koorsamenstelling gewenst is.

Door deze vormen van samenwerking ontstaat er nieuwe energie en de uitdaging om nieuwe wegen te zoeken maar ook veel voldoening en bewondering en geven we invulling aan datgene wat onderzoeken hebben uitgewezen. Samen met elkaar muziek maken en creatief bezig zijn is een levenselixer en houdt ons gezond.

De KNZV-Limburg ondersteunt graag initiatieven hiertoe door het toekennen van een stimuleringsbudget groot € 250,- en het meedenken en eventueel het leveren van expertise.

Neem deze uitdaging aan een neem contact op met onze projectcoördinator Emiel van Helsland email: vice-voorzitter@knzv-limburg.nl

Samen zijn we sterk !!!!

4. Concours 2017

4: Concours 2017

Projectcoördinator: Vacature

Leden: Nic Wijnen / Wim Wittenbernds ( 2016, reservering voor 2017 ).

Budget: € 6,000,-

Projectbeschrijving:


Bij de evaluatie, van het KNZV concours bij gelegenheid van het 160-jarig bestaan, is eens te meer gebleken hoe belangrijk deelname is voor een koor.

Alleszins reden om 2017 een concours te organiseren onder auspiciën van KNZV-Limburg met als doel zoveel mogelijk koren de mogelijkheid te bieden zich te laten beoordelen door een deskundige jury. De beoordeling is, op de eerste plaats bedoeld de koren, middels een juryrapport aan te geven op welke punten verbeteringen zijn behalen en is dus niet competitief.

Door deze aanpak,het weghalen van het competitie-element, wordt verwacht dat ook koren, met name de C/D categorie, die het gewenste niveau nog niet bereikt hebben maar zich wel willen verbeteren, van dit uniek aanbod gebruik maken.

Tijdpad:

 • 2016 – 2017
 • 2017 Concours nader te bepalen categorieën

6. Project Vernieuwen en Veranderen

Projectcoördinator: Emiel van Helsland

Leden: Wim Wittenbernds

Budget € 2.000,-

Plan van aanpak:


Doel

Na afronding van het project, Vernieuwen en Verjongen, is er veel respons gekomen op de nota, Vernieuwen en Veranderen, uitgebracht door KNZV-Limburg.
In fase 1 zijn de mogelijkheden en de middelen genoemd, die kunnen worden aangewend om te komen tot vernieuwing en verandering van het (mannen)koor. Omdat deze materie voor de koren nogal ingrijpend kan zijn en een wijziging/verdere structurering van de koororganisatie tot gevolg kan hebben, kan aan het KNZV om externe ondersteuning gevraagd worden.
Inmiddels heeft er naamsverandering plaatsgevonden, die beter aansluit bij de actualiteit. In de rayonbijeenkomsten wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd om vanuit het project, ” Vernieuwen en Veranderen ” ; met elkaar te overleggen hoe een en ander gestalte kan krijgen. Bovendien moet worden bezien of projecten met andere disciplines te realiseren zijn.

Organisatie

Voorwaarde is dat, als er een vraag komt naar het KNZV-Limburg, beoordeeld zal worden welke materiedeskundigen ingezet worden en of de vraag geclusterd kan worden. De gevraagde dienstverlening dient gericht te worden aan de secretaris van het KNZV- Limburg.

Middelen

De financiële middelen, die nodig zijn voor dit project worden geraamd op € 2.000, – en zullen veelal bestaan uit:

 • vergaderkosten.
 • reis en verblijfskosten.
 • aantrekken van materiedeskundigen.
 • overige kosten.

Deelnemers aan dit project

 • commissieleden.
 • dirigenten.
 • materie/ervaringsdeskundigen.
 • koren.

Werkwijz:

Afhankelijk van de vraag wordt bekeken of clustering moet plaatshebben. In een te vormen commissie zal zo nodig een en ander uitgewerkt worden.

Deelprojecten in uitvoering:

 • Repertoiredagen
 • Workshops, b.v.: Audiovisuele hulpmiddelen

Tijdpad: doorlopend.

7. Muziekadviseur / Muziekambassadeur

Projectcoördinator: Fer van de Winkel

Leden: Lambert Joosten

Budget: € 3.000,- ( uit jaarlijkse exploitatie )

Inleiding:

In 2008 heeft een commissie bestaande uit leden van het KNZV-Limburg het rapport: “Zet een nieuwe TOON” gepresenteerd.
Dit rapport blijft de basis vormen van het huidige Projectplan.

De missie voor deze periode luidt: “De toekomst is er niet, wij moeten hem maken”.
“Samen is het zaad voor de toekomst”.

Muziekadviseur:

Om vanuit het KNZV-bestuur Limburg een bijdrage te leveren aan kwaliteitsverbetering heeft het bestuur het noodzakelijk geacht een muziekadviseur te benoemen. Op basis van vrijwilligheid is de heer Hennie Ramaekers bereid gevonden zijn kennis en ervaring beschikbaar te stellen en een actieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en kwaliteitsverbetering van de koormuziek in Limburg. Afgesproken is dat hij het KNZV-Limburg vertegenwoordigt binnen de commissie van muziekadviseurs van KNZV-Nederland.

Muziekambassadeur:

Om de ledenwerving te stimuleren werd in 2014 de heer Martin Hurkens (winnaar Voice of Holland 2010) gevraagd en bereid gevonden als ambassadeur voor de Limburgse koren op te treden. Op uitnodiging vertelt Martin over zijn ervaringen met de koorzang en wat het betekent om de stem als instrument te gebruiken. Zingen maakt blij! Muziek maakt slim!

Doel:

Het bestuur acht het van groot belang dat het aantal mannenkoordirigenten toeneemt. Om die reden is de muziekadviseur gevraagd bij het conservatorium Maastricht contacten te leggen om de mannenkoorzang een meer prominente plaats te geven in de opleiding van aankomende koordirigenten.
In de voorbije jaren hebben telkens drie KNZV-koren deelgenomen aan het praktijk-project: “koordirigenten in opleiding”. De ervaringen van deze koren en van de conservatorium -studenten zijn zeer leerzaam en positief.
Ieder jaar een praktijk-/ project-dag georganiseerd.

Het bestuur acht samenwerking met andere muziekpartners van groot belang voor de toekomst van de Limburgse muziekcultuur. Om die reden is de muziekadviseur gevraagd contacten te leggen met organisaties die regionale of provinciale muziekevenementen organiseren. De veranderingen binnen de mannenkoorzang zullen vernieuwende resultaten opleveren.

Bij de ledenwervings-acties voor een koor wordt een dagdeel kosten muziekambassadeur inclusief reiskosten, vergoed. Daartoe dient vooroverleg met de secretaris KNZV-L. plaats te vinden. De planning van de inzet van de ambassadeur ligt bij de secretaris.

8. Conservatorium

Projectcoördinator: Fer van de Winkel

Lid: Joos Truijen.

Budget: €2.000,- (voorlopiguitdereserve)

Projectbeschrijving:


Dit project wordt samen met het VNK-Limbrg vormgegeven. Het bestuur van het KNZV acht het van groot belang dat het aantal mannenkoordirigenten toeneemt. Het conservatorium te Maastricht is gevraagd de mannenkoorzang een meer prominente plaats te geven in de opleiding van koordirigenten. Koordirigenten in opleiding en recent afgestudeerde dirigenten kunnen met drie mannenkoren in de praktijk kennismaken met de mannenkoor-literatuur en de auditieve mannenkoorzang! ( Zie bijlage 7: muziekadviseur)
In het kader van Vernieuwen en Veranderen zullen wij structureel aandacht besteden aan de koordirigenten in opleiding. Het bestuur stelt voor eenmaal per jaar studenten koordirectie kennis te laten maken en vaardigheden te laten ontwikkelen op het gebied van mannenkoorzang. Met de directie van het conservatorium worden jaarlijks afspraken gemaakt hoe een en ander vormgegeven kan worden.

Het bestuur KNZV-Limburg vraagt koren op basis van vrijwilligheid deel te nemen. Per keer kunnen drie koren meedoen. De deelnemende koren ontvangen een vergoeding van gemaakte reiskosten. Voor koffie en lunch wordt gezorgd. Na elke studiesessie zal een schriftelijke evaluatie plaatsvinden.

Cursus koordirectie:

KNZV-Limburg en het VNK-Limburg stimuleren en ondersteunen deelnemers aan de door het conservatorium georganiseerde cursus koordirectie. Ook trainingen en bijscholing door het conservatorium zullen actief gesteund worden. Docent is de heer Ludo Claesen. Voor meer informatie kan men ook de website van het VNK raadplegen.

Stageplaatsen:

Studenten koordirectie kunnen stage volgen bij koren. Het KNZV biedt aan KNZV-koren een vergoeding voor het bieden van een stageplek. De aankomende dirigent dirigeert het koor gedurende een aantal keren (nader af te spreken en vast te leggen). Koren worden gevraagd zich daarvoor bij de secretaris KNZV te melden. De koorgegevens worden doorgegeven aan het conservatorium. De koren krijgen een vergoeding van € 200,– De studenten krijgen een reisonkostenvergoeding na afronding van hun stage. Er wordt uitgegaan van ten minste vier stagedata. De vergoeding wordt achteraf uitgekeerd.