Meerwaarde KNZV

Meerwaarde KNZV

Overkoepelende zaken als BUMA, FEMU, Verzekeringen etc. moeten zonder zorgen voor de individuele koren worden afgeregeld tegen een zo voordelig mogelijk tarief. Dit kan bij iedere zangersbond in Nederland. De KNZV heeft echter daarnaast nog de nodige meerwaarde:

 1. Het KNZV beschikt over een bibliotheek specifiek voor de mannenkoorzang met ruim 3.700 titels waarvan er 1360 vrij te downloaden zijn, omdat het KNZV hiervan de rechten heeft afgekocht. Tevens zijn er van diverse muziekwerken oefen partituren beschikbaar welke gebruikte kunnen worden via de Readers van Capella en/of Finale. Voor het uitlenen van stukken worden geen administratiekosten en geen leenrechten door berekend.
 2. Het KNZV organiseert landelijke en regionale concoursen en festivals specifiek voor mannenkoren.
 3. Het KNZV beschikt niet over een servicebureau met betaalde krachten maar werkt louter met vrijwilligers. De kosten daarvan hoeven dus niet te worden omgeslagen, waardoor de contributie van het KNZV lager uitvalt dan de contributies van de traditionele bonden als KBZON en KCZB.
 4. De secretaris van het KNZV en de secretarissen van de regio’s zijn altijd voor vragen bereikbaar ook ‘s avonds. Vragen en antwoorden worden vaak eerst onderling teruggekoppeld, zodat de klant optimaal bediend wordt. Het is daarom een voordeel dat regio’s problemen en ervaringen met elkaar uitwisselen.
 5. Het KNZV verstrekt speldjes en oorkondes en muziekbonnen bij jubilea van de koorzangers en van de koren.
 6. Contacten tussen koren onderling op regionale- en rayonbijeenkomsten
 7. De eigenheid van de mannenkoorzang is bij het KNZV geborgd.

Wat krijgen KNZV koren voor hun contributie?

Wat krijgen de koren van het KNZV voor hun contributie (tussen haakjes de kosten per koorlid per jaar peildatum 2020):

 • Buma rechten worden collectief afgekocht via lidmaatschap van Koornetwerk Nederland (thans 3,18 per koorlid per jaar).
  Koren kunnen individueel lid worden van de Buma, maar dat kost aanzienlijk meer.
  Dan missen zij het schaalvoordeel en de extra korting van 30%
 • Lidmaatschap bij Koornetwerk Nederland (KNN) (thans 0,25 per klpj)
 • KNN verbindt de koorwerelden in Nederland en zet zich in voor verbetering van de cultuursector in Nederland.
 • Collectieve verzekering Aansprakelijkheid bedrijven (thans 0,54 per klpj)
 • Collectieve verzekering Brand en Inventaris (thans 0,77 per klpj)
 • Collectieve verzekering Bestuurdersaansprakelijkheid (thans 0,82 per klpj)
 • Facultatieve evenementenverzekering inclusief dirigentenverzekering. Dit wordt afzonderlijk in rekening gebracht.
 • Licentie FEMU (additioneel kopiëren en digitaal beheer van bladmuziek). Het KNZV profiteert van schaalkortingen en modulaire kortingen) en neemt de kosten voor 2020 (1,82 (incl. btw) per koorlid per jaar) voor eigen rekening (ten laste van de reserve). Een individueel (ongebonden) koor betaalt voor een licentie 3,92 (incl. btw) per koorlid per jaar.
 • Gebruikmaking van de bibliotheek van het KNZV (thans 0,25 per klpj). Dit ter dekking van de huur van de bibliotheek. Zoals eerder vermeld worden er geen administratiekosten en leenrechten in rekening gebracht.
 • Regionale en landelijke evenementen zoals concoursen, festivals en korendagen voor mannenkoren (met eventuele beoordeling en advies), inspiratiedagen, repertoiredagen etc. en adviezen waaronder fiscale adviezen, adviezen aan koren over te volgen muzikaal beleid, adviezen over ledenwerving en imagoverbetering etc. Voor dekking van de organisatiekosten brengt het KNZV 0,69 per klpj in rekening.

De landelijke contributie bedraagt derhalve 6,50 per koorlid per jaar. Drie van de vier regionale verenigingen rekenen (in 2020) 3,50 per koorlid per jaar voor de dekking van hun organisatiekosten, zodat de totale contributie van het KNZV neer komt op 10,00 euro per koorlid per jaar.

 • Landelijke en regionale nieuwsbrieven.
 • Een kennisbank met adviezen en notities

Wat krijgen zij o.a. niet:

 • In verband met de geringe belangstelling de afgelopen jaren zullen er geen bondsdagen meer worden georganiseerd. Presentaties zullen zoveel mogelijk digitaal worden verspreid.
 • Verloning van solisten en artiesten. Binnen het KNZV wordt hier nagenoeg geen gebruik van gemaakt. Slechts een paar grotere mannenkoren passen dit toe en hebben inmiddels zelf voldoende expertise of maken gebruik van een impresariaat. Bovendien kunnen de koren dit inhuren bij KBZON of KCZB.
 • Subsidieloket. De regionale verenigingen kunnen wel informatie hierover verstrekken.

Dirigentenbemiddeling. Dit geschiedt wel op regionaal niveau.

 • Korting op Zing-Magazine

VNK – HvdK

Module

189VNK – HvdKmod_easyfolderlisting

Pagina terug

Nieuwsbrief abonnees

{source} 

<?php
// Connect de database
$db = JFactory::getDbo();
$query = $db->getQuery(true);

$query =”SELECT
`h29z1_acymailing_subscriber`.`name`,
`h29z1_acymailing_subscriber`.`subid`,
`h29z1_acymailing_subscriber`.`email`,
`h29z1_acymailing_listsub`.`listid`
FROM
`h29z1_acymailing_subscriber`,
`h29z1_acymailing_listsub`
WHERE
`h29z1_acymailing_subscriber`.`subid` = `h29z1_acymailing_listsub`.`subid` AND `h29z1_acymailing_listsub`.`listid` = 1
ORDER BY
`h29z1_acymailing_subscriber`.`name` ASC”;

$db->setQuery($query); $db->execute(); $aantal=$db->getNumRows();
$results = $db->loadObjectList();
?>

 

<p class=”signaal”><H3>Namen van <?=$aantal;?> geregistreerde abonnees.</H3></p>
<p align=”center”><i><small>Gebruik desnoods de zoekfunctie van uw browser.</i></p><hr />
<p>

 

</h2><p class=”signaal”></p>
<table class=”table table-striped”>
<tr><td><H5><b>Naam</a></td><td><H5><b>E-mailadres</td><td>

<?php

 

// Toon de gevonden gegevens
foreach($results as $result){
echo”<tr><td>” . $result->name . “</td><td>” . $result->email .”</td><td>” .$result->hits .”</td></tr>”;
}?>

</table>

{/source}

{pagebuilderck 15}

Verenigingsdocumenten

Publicaties van het KNZV-Limburg

 

In onderstaande lijst treft u publicaties van het K.N.Z.V.-Limburg aan.


 

{loadmoduleid 166}

Pagina terug

Ledenlijst_2

Module

153Koorfoto’smod_slideshowck

Ontbreekt uw foto in de presentatie op de voorpagina? Lees dit artikel.

Het KNZV-Limburg hanteert – i.v.m. het grote aantal leden – een rayonorganisatie. Onderstaand vindt u – ingedeeld naar rayon – een overzicht van de Limburgse mannenkoren die bij de vereniging zijn aangesloten. De rayon-coördinator (lid van een koor met de vetgedrukte plaatsnaam) is uw aanspreekpunt voor rayonzaken.

{source}

<p class=”error” align=”center”><br/><p>Door in de lijst op de naam van een koor te klikken kunt u de website van het koor bezoeken. Koren zonder website (naam in zwarte tekst) zijn via email bereikbaar.<br /><i><small>N.B.: Sommige koren beschikken over een Facebook pagina.</small></i></p><hr />

{/source}

Module

190Rayonbegeleidingmod_pagebuilderck

{source}
<?php

// no direct access
defined( ‘_JEXEC’ ) or die( ‘Restricted access’ );

include ‘ledenadmi/db.php’;
$result = mysqli_query($link, “SELECT sum(ledental) as totaal FROM leden WHERE lidnummer <> 101 “);
if($result === FALSE) {
echo “Teller ophalen mislukt”;
}else{
while($row = mysqli_fetch_array($result)) {
echo “<p class=’signaal’>Aantal via deze koren aangesloten leden per 1-1-” . date(“Y”).”: “.number_format($row[‘totaal’],0,’,’,’.’) . “</p>”;
}
}
?>
<div>
<table class=”table table-bordered” border=”0″ cellpadding=”0″ width=”100%”>
<tr>
<td valign=”top” width=”50%”>
<table class=”table table-bordered” cellpadding=”10″>
<tr>
<td valign=”top”>
<?php
for ($i=1; $i <= 4; $i++) {
$sql = mysqli_query($link, “SELECT * FROM rayons WHERE r_nr = ‘” .$i. “‘”);
$row = mysqli_fetch_row($sql);
echo “<h3>Rayon “.$row[1]. ” – “.$row[2].”</h3>”;
echo ‘<p>Rayon-co&ouml;rdinator: ‘;
echo JHtml::_(’email.cloak’, $row[5], 1, $row[4], 0).”</p>”;

$regels=0;
$sql = mysqli_query($link, “SELECT volnaam, koorplaats, lidnummer, webadres, email FROM leden WHERE rayon = ‘” .$i.”‘ ORDER BY volnaam”);
while ($data = mysqli_fetch_array($sql)){
$href=””;
if ($data[‘webadres’]) {
$href = “<a href='”.$data[‘webadres’].”‘>”.htmlspecialchars($data[“volnaam”]).”</a> – “;
} else {
echo htmlspecialchars($data[“volnaam”]);
echo JHtml::_(’email.cloak’, $data[’email’], 1, ‘ e-mail ‘,0);
}
if ($data[‘lidnummer’] == $row[3]){
echo “<b><font color=navy>”.$href.$data[‘koorplaats’].”</font></b><br>”;
}else{
echo $href.$data[‘koorplaats’].”<br>”;
}
$regels++;
}
for ($x=$regels; $x<1; $x++){
echo ” <br />”;
}
}
?>
</td>
</tr>
</table>
</td>
<!– tweede kolom –>
<td valign=”top” width=”50%”>
<table class=”table table-bordered” cellpadding=”10″>
<tr>
<td valign=”top”>
<?php
for ($i=5; $i <= 7; $i++) {
$sql = mysqli_query($link, “SELECT * FROM rayons WHERE r_nr = ‘” .$i. “‘”);
$row = mysqli_fetch_row($sql);
echo “<h3>Rayon “.$row[1]. ” – “.$row[2].”</h3>”;
echo ‘<p>Rayon-co&ouml;rdinator: ‘;
echo JHtml::_(’email.cloak’, $row[5], 1, $row[4], 0).”</p>”;

$regels=0;
$sql = mysqli_query($link, “SELECT volnaam, koorplaats, lidnummer, webadres, email FROM leden WHERE rayon = ‘” .$i.”‘ ORDER BY volnaam”);
while ($data = mysqli_fetch_array($sql)){
$href=””;
if ($data[‘webadres’]) {
$href = “<a href='”.$data[‘webadres’].”‘>”.htmlspecialchars($data[“volnaam”]).”</a> – “;
} else {
echo htmlspecialchars($data[“volnaam”]);
echo JHtml::_(’email.cloak’, $data[’email’], 1, ‘ e-mail ‘,0);
}
if ($data[‘lidnummer’] == $row[3]){
echo “<b><font color=navy>”.$href.$data[‘koorplaats’].”</font></b><br>”;
}else{
echo $href.$data[‘koorplaats’].”<br>”;
}
$regels++;
}
for ($x=$regels; $x<1; $x++){
echo ” <br>”;
}
}
?>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</div>

{/source}

Shopping Basket