Aanmelden koorjubilarissen.

Aanmelden koorjubilarissen.

Geachte secretaris,

Onze 2e secretaris Olaf Schouten die tijdelijk de portefeuille voor de koor jubilarissen had overgenomen van Will Selen is nu helaas zelf ernstig ziek en zal voorlopig geen bestuurlijke activiteiten kunnen verrichten waaronder het behandelen van de aanvragen voor jubilea van zangers.

Deze aanvragen worden weer overgenomen door ons bestuurslid Will Selen die zelf gelukkig weer in staat is om dit te verzorgen.

Vriendelijk doch dringend verzoeken wij u om de aanvragen voor jubilea oorkondes, speldjes en evt. huldiging door een bestuurslid van KNZV Limburg in te dienen bij voorkeur via het ledenportaal op de website van KNV Limburg waar u via uw inloggegevens de aanvraag kunt invullen en indienen.

Mocht u dat niet lukken dan kunt u Will Selen ook rechtstreeks benaderen Zijn contactgegevens zijn:

Will Selen, Coördinator Jubilea koorleden van KNZV-Limburg.
Schuttecleef 8
6042 NH  Roermond
Telefoon: 0475-326 567
Mobiel: 06-52 456 910
E-mail: jubilea@knzv-limburg.nl.

Met vriendelijke groeten

Fer van de Winkel
Wnd voorzitter/secretaris KNZV L
T 06-54931190

Oproep voor aanmeldingen.

Oproep voor aanmeldingen.

1.  ALV Oolderhof Herten:

Het bestuur van KNZV Limburg organiseert op 9 oktober 2021 een fysiek Algemene Ledenvergadering in Oolderhof te Herten, aanvang 10:00u.

Omdat wij elkaar een lange tijd niet meer gezien en gesproken hebben bieden wij de deelnemers tevens een gratis lunchbuffet aan.

Aanmelden voor deelname aan dit lunchbuffet is wel gewenst, gelieve uw deelname per e-mail door te geven aan het secretariaat van KNZV-L

secretaris@knzv-limburg.nl

Noteer deze datum ook alvast in uw agenda. De vergaderagenda wordt u tijdig nog toegestuurd.

2. Start Up Concert Youtube zangers 11 september Thorn.

Er kunnen nog steeds zangers van uw koor meedoen aan het Start Up Concert op 11 september in het openluchttheater te Thorn.

KNZV Limburg biedt elke deelnemer na afloop 2 gratis consumpties aan.

Aanmelden via knzv.limburg@gmail.com.

Zie ook www.openluchttheaterthorn.nl

Met vriendelijke groeten
Fer van de Winkel
wnd voorzitter/secretaris KNZV L
T 06-54931190

Update Corona Actueel

Corona Actueel

Geplaatst op 18 juni 2021

De vlag kan uit: vanaf 26 juni weer samen zingen!

Het is zo ver: het advies voor amateurkoren om niet samen te zingen, is ingetrokken. Ofwel: de vlag kan uit, vanaf 26 juni is er geen bezwaar meer tegen repeteren en kunnen we zelfs weer uitvoeringen verzorgen. Buiten én binnen. Samen zingen: het kan en mag weer!

Dat bleek uit de persconferentie van het kabinet op 18 juni. “Alles wat op anderhalve meter kan, mag dan weer”, zo liet Mark Rutte weten. In antwoord op een vraag na afloop, bevestigde hij nog eens dat zingen weer kan en mag.

Grotere stap 4

Zingen moet nog wel aan de hand van het protocol en dus op anderhalve meter afstand. Vooral van de grote koren vraagt dat qua beschikbare binnenruimte nog wel wat improvisatievermogen. Maar toch: dat het kabinet een grotere stap 4 durft te zetten met inbegrip van de koren, én eerder dan gedacht, is uiteindelijk toch verrassend.

Opgelucht

Daphne Wassink, voorzitter van Koornetwerk Nederland, is opgelucht en blij. “Ik moet mezelf in de arm knijpen. Dit is het bericht waar we zó lang naar hebben uitgekeken en dat we ook zó ontzettend nodig hadden. Fantastisch dat al die mensen hun liefde voor het zingen weer kunnen oppakken. Al begrijpen we het ook als koren nog voorzichtig zijn, en liever na de zomervakantie weer beginnen. Heerlijk ook dat we als zangers eindelijk af zijn van altijd weer die uitzonderingspositie in al die maatregelen.”

Volgende week past Koornetwerk Nederland het zangprotocol aan op de situatie die vanaf 26 juni van toepassing is. “Maar voor nu mogen amateurkoorzangers genieten van een heerlijk vooruitzicht: weer samen zingen.”

Kijk op deze pagina van het RIVM en scroll naar de ‘Extra aandachtspunten voor koren en zangensembles’.
Veel succes en zangplezier
Fer van de Winkel
Wnd voorzitter/secretaris KNZV Limburg

Bron: https://koornetwerk.nl/corona-actueel/

Enquête Cultuurconnectie

Beste koor secretaris,

Van Koornetwerk Nederland ontvingen wij het volgende verzoek.

Cultuurconnectie heeft een enquête uitgezet om na te gaan of het geld dat gemeenten hebben ontvangen om de lokale culturele sector te ondersteunen, goed terecht is gekomen. Dat gebeurt op initiatief van de Taskforce culturele en creatieve sector.

De sector wil graag onderbouwd in kaart brengen of die steun effect heeft gehad op lokale culturele organisaties. Bovendien worden de gegevens gebruikt om in kaart te brengen wat er in de toekomst nodig is voor het noodzakelijke corona-herstelplan. Alle culturele organisaties – amateur en professioneel – kunnen de vragenlijst invullen. De enquête bestaat uit 4 vragen en het invullen neemt slechts een paar minuten tijd in beslag.

Het zou fijn zijn als jullie ook deze enquête zouden willen invullen. Zie het artikel op de site van Koornetwerk Nederland: https://koornetwerk.nl/nieuws/enquete-coronasteun-door-gemeenten/

De rechtstreekse link naar de enquête is: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6KrlievMc4mgt-atAwYTI42keizxqL8saZwx3yWD3uO3h9w/viewform

Met vriendelijke groet,

Fer van de Winkel
Wnd voorzitter/secretaris KNZV Limburg

Van limburgse gemeenten mogen koren weer zingen

Geachte koor secretaris,

De ontwikkelingen vanwege wat wel en niet mag wegens de corona volgen zich nu wel erg snel op. Lieten wij u vorige week weten dat de koren nog niet mochten zingen, nu blijkt dat diverse Limburgse gemeenten hebben laten weten dat de koren ook weer mogen zingen gezien de sterke daling van de besmettingsgraad en het hoge percentage vaccinaties, met name van onze doelgroep.

Vanaf 5 juni mogen koren weer repeteren met 50 personen in een zaal op 1,5 mtr afstand en met inachtneming van de standaard maatregelen, zoals vooraf aanmelden of presentielijst bijhouden, binnenkomen met mondkapjes en voldoende ventileren en doorspuien voor, tijdens de pauze en na afloop, alsmede desinfecteren. En ook bij verkoudheid, klachten enz. thuis blijven.

Er mag gerepeteerd worden in besloten ruimtes niet toegankelijk voor publiek.

Klaarblijkelijk zit de RIVM nog niet op 1 lijn met de gemeentes en daarom hebben we ook van Koornetwerk Nederland nog geen bericht  hierover,  maar mevr. Daphne Wassink, voorzitter Koornetwerk NL, geeft desgevraagd aan dat het RIVM naar haar mening onvoldoende rekening houdt met de vaccinatiegraad binnen b.v. de mannenkoren. Na 5 juni mogen volgens haar gemeenten niet weigeren dat koren weer gaan repeteren met het protocol 2020. Dit allemaal staat in schril contrast met het advies van het RIVM. Zie ook haar brief aan de ministers!

Ons advies is dat u bij uw gemeente doorgeeft als u met uw koor weer wilt gaan repeteren.

Nog een mededeling inzake de Buma aangiftes.

De Buma heeft afgezien van de jaarlijkse opgave over 2020, omdat er in 2020 wegens Corona nauwelijks uitvoeringen zijn geweest.

De Buma heeft dit gemeld aan Koornetwerk Nederland, maar de secretaris van KNN heeft dit abusievelijk niet naar de bonden doorgestuurd.
Bovendien sluit de termijn van inzenden normaliter per 1 april.

Dus u hoeft over 2020 geen aangifte te doen van uitgevoerde werk.

Met zangers groeten

Fer van de Winkel
wnd voorzitter en secretaris KNZV Limburg

Coronavirus en regels voor zingen en zangkoren

Coronavirus en regels voor zingen en zangkoren

Zingen kan een bron van besmettingen zijn, ook als mensen zich aan de coronaregels houden. Op deze pagina leest u wanneer zingen wel en wanneer niet wordt afgeraden.

Het kabinet wil vanaf 5 juni een aantal maatregelen versoepelen. Lees meer over de aangekondigde plannen.

Advies: niet zingen in een groep

Zangers krijgen het volgende advies:

  • niet zingen in een groep (zoals in een koor);
  • geen zanglessen met meerdere mensen.

Dit advies geldt niet voor:

  • kinderen tot en met 12 jaar;
  • professionele zangers.

Meer informatie over zingen

Versoepelingen voor amateurzangkoren bij minder besmettingen

Is het aantal coronabesmettingen weer op een veiliger niveau? Mogelijk kan er dan meer, zoals zingen in een groep voor amateurs. Volgens het OMT is dit weer verantwoord vanaf het risiconiveau waakzaam. Dat risiconiveau komt overeen met stap 5 uit het openingsplan.

DATUM STAP 5 NOG NIET BEKEND

2017 Logo Koornetwerk NL

Buma – muziekopgave van koren in 2020

Geachte koorsecretaris,
Graag uw aandacht en medewerking inzake de BUMA opgave 2020 conform onderstaand verzoek en bijlage.
Bij voorbaat dank

Fer van de Winkel
wnd voorzitter/secretaris KNZV Limburg06-54931190


Beste collega’s bij de Nederlandse korenbonden,

Afgelopen maart heeft Buma ons het bijgaande bericht gestuurd, aangaande de jaarlijkse opgave van muziekgebruik die de Buma doorgaans direct bij de koren opvraagt. In het kort: voor 2020 wordt hierover niet actief door Buma richting de koren gecommuniceerd, omdat er vorig jaar nauwelijks sprake is geweest van muziekgebruik. Koren worden wel uitgenodigd om op eigen initiatief hun digitale opgave te doen, als dat voor hen wel aan de orde is.

Het volledige bericht zit in de bijlage. Vragen hierover kun je stellen aan Monique Senft, bij dit bericht in de cc.

Door een miscommunicatie is deze informatie destijds niet aan jullie doorgestuurd, waarvoor mijn excuses. Het leek mij wel goed om dat nu alsnog te doen. Mochten hier vragen over zijn of komen uit jullie achterban (en ik weet ondertussen dat dat hier en daar aan de orde is), dan is bij deze iedereen op de hoogte.

Ik zie velen van jullie morgen – de Zoomlinks voor de ochtendsessies en de ALV ontvangen jullie binnen het uur.

Hartelijke groet,

Ruben Timmer

2017 Logo Koornetwerk NL

Bijlage:

Vragenlijst Huis voor de Kunsten Limburg

Geachte secretaris,

Vriendelijk verzoeken wij u onderstaand bericht door te sturen aan uw dirigent(e) met het verzoek e.e.a. voor de gestelde datum te behandelen.


Geachte dirigent(e),

Hierbij doen wij u vragenlijst toekomen inzake de beroepspraktijk kunstprofessionals.

Wij verzoeken u vriendelijk om deze vragenlijst in te vullen en aan Huis voor de Kunsten te sturen zoals in bijgaand schrijven is aangegeven.

Bij voorbaat dank.

Fer van de Winkel
Wnd voorzitter KNZV Limburg


Beste heer/mevrouw,

Een poosje geleden heeft u contact met ons opgenomen via het Corona Hulploket.

Naar aanleiding van de coronacrisis voert het Huis voor de Kunsten Limburg samen met Stichting Kunst & Cultuur Drenthe, het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA), Boekmanstichting, Universiteit Maastricht, Rijksuniversiteit Groningen en VSBfonds een grootschalig onderzoek uit naar de beroepspraktijk van kunstprofessionals die werken met amateurs (binnen- en buitenschools) en kunstprofessionals die culturele projecten organiseren in het sociaal domein.

Aanleiding voor het onderzoek is de coronacrisis. Tijdens de crisis werd niet alleen het belang van culturele zzp’ers voor de cultuursector benadrukt, maar ook hun kwetsbare positie. Tijdens het onderzoek worden kunstprofessionals bevraagd over de impact van corona op hun werkpraktijk. Maar het onderzoek is breder dan dat. Het onderzoek brengt namelijk ook in kaart hoe overheden en opdrachtgevers zich verhouden tot culturele zzp’ers, welke factoren (in brede zin) van invloed zijn op hun werkpraktijk en wat de maatschappelijke waarde van deze beroepsgroep is.

Met de resultaten van het onderzoek doen het Huis en de samenwerkingspartners aanbevelingen voor lokaal, provinciaal en landelijk cultuurbeleid. Het doel is om de positie van de culturele zzp’ers te versterken.

Het Huis roept Limburgse kunstprofessionals op om liefst vóór 31 mei a.s. een online vragenlijst in te vullen via: https://nl.surveymonkey.com/r/Limburg_zzp.
Zou u de vragenlijst wellicht willen doorzetten naar kunstprofessionals (zzp’ers) waar uw vereniging/stichting mee samenwerkt met de vraag om deze vragenlijst in te vullen?

Meer informatie over het onderzoek is te vinden op onze website. Mocht u naar aanleiding van deze mail vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Mede namens mijn collega’s alvast bedankt voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,

Chantal Lambie-Boosten MA
adviseur theater en fondsenwerving

chantallambie@hklimburg.nl

T 0475 399 293
T 06 14 72 09 54

Huis voor de Kunsten Limburg
Ondernemersplein Limburg

Steegstraat 5
6041 EA Roermond
Postbus 203
6040 AE Roermond

UITNODIGING: Vrijdag 14 mei YouTube-repetitie KNZV-Limburg

ZINGEN MET HENNIE Vrijdag 14 mei YouTube-repetitie KNZV-Limburg

Beste bestuurderen zangersvriend,

 

De LINK naar YouTube vanvrijdag 14 mei is: https://www.youtube.com/watch?v=9Tt8Y23NStM

 

We zingen dan:

 

Alle bladmuziek van de repetities zijn verzameld in de map bladmuziek,bereikbaar via onze websiteKENNISBANK / Online Technieken / YouTube Zingen met Hennie / map Bladmuziek

 

Dit is voorlopig de laatste repetitie-avond van 19.30 – 20.30 uur hebben. Mogelijk komt er een vervolg van “Live zingen met Hennie”. Zodra hier meer over bekend is worden alle secretarissen en overig betrokkenen geïnformeerd.

 

De opzet van Zingen met Hennie was, naast het weer samen zingen, om koren enthousiast te krijgen om zelf ook aan de slag te gaan met Online zingen.We zijn dus heel benieuwd in welk koor jij zingt en of jullie ook met je eigen koor (online) zingt. En zo ja, deed je dat ook al vóór 29 maart?

 

Jullieantwoorden en reacties zijn van harte welkom! Deze, en ook eventuele andere reacties/vragen, zijn welkom via mail:  knzv.limburg@gmail.com

Alle online repetitiesblijven beschikbaar via YouTube. U kunt dus altijd op eigen gelegenheid de streams“Zingen met Hennie” opnieuw bekijken en beoefenen.

 

Weet u nog mannen welke willen meezingen? Stuur deze informatie dan gerust door.

 

Namens bestuur KNZV-Limburg

 

Piet Besselink                                 Fer van de Winkel
Coördinator                                   Waarnemend voorzitter

Piet Besselink
Coördinator

Fer van de Winkel
Waarnemend voorzitter