Mannenkoor, goed nieuws van 18 januari

Mannenkoor, goed nieuws van 18 januari

Wellicht heeft u ook onlangs de artikelen gelezen in de Limburger met titels als:

“Mannenkoren in Limburg in zwaar weer” en

“Als we niets doen, gaat het helemaal mis”

 En ja, dat is inderdaad waar. Maar het is niet alleen kommer en kwel in de koorwereld….

KNZV-Limburg is opnieuw gestart met “Zingen met Hennie 2.0” waar heel veel zangers, binnen en buiten Limburg, elke donderdagavond thuis via YouTube de repetitie online volgen. Deze wordt verzorgd door dirigent en tevens muziekadviseur KNZV-Limburg: Hennie Ramaekers.

Met zo’n 60 mannenkoren, aangesloten bij KNZV-Limburg zijn we nog steeds de grootste vereniging van Mannenkoren in Nederland

En bij en over DIE koren is er ook veel moois en goeds te vertellen.

De komende tijd willen we op onze website en Facebook-pagina’s een platform bieden om het koornieuws van jullie koor met ons te delen.

Maak ons deelgenoot van bijvoorbeeld:

 • Welke acties bij jullie koor tijdens de corona-periode
 • Online repetities? Hoe gedaan en welke ervaringen?
 • Samenwerkingsverbanden?
 • Waarom zingen in jullie (mannen)koor zo fijn en ook gezond is
 • Hoe weer op te starten na Corona?
 • Verras ons met jullie nieuws en tips.

En zo zijn er nog veel zaken op te noemen. Ik daag u uit om ons deelgenoot te maken van de acties uit en over jullie koor.

Morgen, 19 jan, trappen we af met de acties van Mannenkoor Sweykhuizen St Caecilia 1875

Op 20 jan verschijnt een artikel over Huub van den Brand, sinds kort dirigent van het Steinder Mannenkoor

Vervolgens komt er ook een artikel over Arno Hochstenbach, meer dan 55 jaar zanger bij Mannenkoor Sweykhuizen. Arno is op zondag 6 feb tevens te gast in het radioprogramma Partimento bij mijn streekomroep BIEOS.

Horen we van u?  Bezoek ook onze facebook-pagina: https://www.facebook.com/KNZVLimburg

Project project Communities of Practice (CoP)

Geachte koorbesturen,

In de bijlage vind u ter informatie een uitnodigingsbrief zoals die aan de dirigent van uw koor is toegestuurd.

Het betreft het project Communities of Practice (CoP) dat gestart is door Koornetwerk Nederland en het beoogt dirigenten, die daarvoor belangstelling hebben, met elkaar in gesprek te brengen over onderwerpen die zij zelf belangrijk vinden. Het KNZV treedt hierbij op als gastheer voor de dirigenten van mannenkoren.

Deelname aan deze bijeenkomsten is kosteloos. Alleen de reiskosten komen voor eigen rekening.

Graag deze nieuwsbrief met bijlage aan uw dirigent doorzenden.

Met vriendelijke groeten,

Fer van de Winkel
Secretaris KNZV Limburg

Opgave koorgegevens

Geachte secretaris,

Allereerst wenst het bestuur van KNZV Limburg u  een gelukkig en gezond 2022 en we hopen dat we weer snel met onze koren kunnen zingen.

Zoals gebruikelijk vragen wij u aan het begin van het nieuwe jaar weer om een opgave van uw koor gegevens, te weten:

Aantal zingende leden bij uw vereniging

de Naam-, adres- en woonplaatsgegevens met tel. nr. en e-mail adres van uw

 • Voorzitter
 • Secretaris
 • Penningmeester
 • Dirigent
 • overige bestuursleden
 • website

U betaalt alleen een bijdrage aan KNZV Limburg voor uw zingende leden.

Graag ontvangen wij deze gegevens uiterlijk voor 1 februari 2022 op ons e-mail adres secretaris@knzv-limburg.nl

Bij voorbaat dank

Met vriendelijke groeten

Fer van de Winkel
Secretaris KNZV Limburg
T 06-54931190

Nieuwsbrief 20211227

Nieuwsbrief

Aan: de besturen van de aangesloten koren 

Datum           : 27 december 2021

Onderwerp  : Wijzigingen collectief verzekeringspakket1 januari 2022

Het KNZV heeft in de afgelopen jaren een collectief verzekeringspakket ondergebracht bij de AON. Voor het jaar 2022 kon de KNZV geen collectieve opstal en inventarisverzekering meer afsluiten bij de AON. Koren konden nog wel individueel een opstal/inventaris afsluiten bij de AON met alleadministratieve rompslomp. Het bestuur van het KNZV vond dat onwenselijk. Eén van de kerntaken van het KNZV is het ontzorgen van de aangesloten koren op het gebied van o.a. verzekeringen. Om die reden heeft het bestuur voor het jaar 2022 een collectieve opstel/inventarisverzekering afgesloten bij verzekeraar Multicover.

Om zoveel mogelijk het verzekeringspakket in één hand te houden, is besloten om ook de Bedrijfs Aansprakelijkheid Verzekering (BedrAV) onder te brengen bij Multicover. Voor de Bestuurders Aansprakelijkheid Verzekering (BestAV) lopen de onderhandelingen nog. Mocht het zo zijn dat het niet mogelijk is om die verzekering bij een andere verzekeraar onder te brengen, dan zal de polis voor de BestAVbij AON worden geprolongeerd per 1 januari 2022. De koren en de koorbestuurders zullen in ieder geval goed verzekerd zijn en blijven.

Een andere reden om uit te kijken naar een andere verzekeraar was de hoogte van de premie bij AON. Premiestijgingen van 25 – 30% zijn de afgelopen jaren voorgekomen c.q. stonden voor het komend jaar op de rol. De premies die de KNZV nu gaat betalen komen een stuk lager te liggen.

De voorwaarden van zowel de opstal/inventaris verzekering als de BedrAV zijn identiek aan die van de AON. Het is echter wel zo dat er een aanpassing van het eigen risico heeft plaatsgevonden. Voor de opstal/inventarisverzekering bedraagt het eigen risico € 1.000,- en voor de BedrAV € 500,- per schadegeval. Het bestuur van de KNZV acht dit eigen risico aanvaardbaar, enerzijds omdat een schade al gauw het eigen risico bedrag ontstijgt en anderzijds de reserves van de koren zodanig zijn dat deze bedragen nog wel binnen de eigen financiën kunnen worden opgevangen. Mocht dit echt niet lukken voor een bij het KNZV aangesloten koor, dan biedt het bestuur van de KNZV een financieel vangnet aan.

Omstandighedenverklaring
Omdat wij nu overgaan naar een nieuwe verzekeraar voor de BedrAV en (waarschijnlijk) de BestAV is de vraag aan ieder koor of er bekende aanspraken/omstandigheden en claims zijn waaruit voor AON een verplichting tot schadevergoeding kan ontstaan. Voor zover het Algemeen bestuur bekend, zijn er geen aanspraken/omstandigheden of claims ontstaan in 2021 bekend. Mochten er wel zulke aanspraken zijn, dan verzoeken wij u deze voor 30 december 2021 te melden bij de AON.
U kunt hiervoor het formulier gebruiken dat bij deze brief wordt meegezonden. Het ingevulde  formulier kan gescand worden verzonden naar: Ondernemingen.team2@aon.nl . Het kan ook ingestuurd worden via de post op de wijze zoals vermeld staat in het formulier.

Bijlagen
Omdat alles heel vers is, beschikt het bestuur alleen nog maar over de offerte teksten en nog niet over de polissen. Vandaar dat in de bijlagen de offerte teksten zijn opgenomen

Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u contact opnemen met de penningmeester van de KNZV: Harry van der Mark. Contact gegevens kunt u vinden op de website van de KNZV.

Namens het Algemeen Bestuur van het KNZV

Koos van Herk, secretaris

Email:  j.vherk@ziggo.nl

Bijlagen:

20211224_Omstandighedenverklaring AON

20211224_Offerte Uitgebreide Gervaren Verzekering

20211224_Offerte BestAV_Multicover

Koren Vitaliteitsfonds

Koren Vitaliteitsfonds

Doorstarten en vernieuwen – Koren Vitaliteitsfonds VNK-Limburg
Wij willen de koorwereld een klein zetje in de rug geven om uiteindelijk weer de vitaliteit te hervinden die zo kenmerkend was voor de koorzang in Limburg vóór Corona.

Daarom staat voor ons 2022 in het teken van doorstarten en vernieuwen zodat we uiteindelijk sterker uit de huidige crisis kunnen komen dan hoe we erin zijn gegaan. Zoals aangekondigd willen wij komende tijd graag met jullie in gesprek over huidige trends en ontwikkelingen die er spelen. Maar we zijn vooral geïnteresseerd in jullie plannen en hoe we vanuit het VNK-Limburg hierbij kunnen helpen. Daarbij past nu een robuuste financiële bijdrageregeling die laagdrempelig is en de initiatieven van onderop snel kan bedienen, namelijk het Koren Vitaliteitsfonds.

Eén regeling

Vooralsnog tot en met 2022 hanteren we één regeling die breed van opzet is en waarmee we ook op de actuele situatie kunnen inspelen.  Deze bijdrageregeling blijft enerzijds inspelen op bijvoorbeeld extra kosten die verband houden met  coronamaatregelen. Anderzijds richt deze bijdrageregeling zich vooral op initiatieven die ervoor zorgen dat koorwereld  weer haar kracht kan herwinnen.  Met opzet hebben wij dit breed geformuleerd en zijn we benieuwd naar jullie voorstellen en ideeën.

De bijdrage

In grote lijnen willen we een bijdrage van maximaal € 750,- aan kleinschalige initiatieven leveren. Daartoe zal het verzoek een compacte beschrijving moeten bevatten van het initiatief, waarom het bijdraagt aan het verstevigen van de continuïteit van jullie koor en de kosten die dat met zich meebrengt. Tevens zijn wij erin geïnteresseerd waarom zonder een extra bijdrage de uitvoering ervan in het gedrang komt.

Voor de grootschaligere initiatieven die een bijdrage van meer dan € 750 vragen, zien wij graag het initiatief in een projectplan beschreven inclusief een uitgewerkte begroting.

Oude stimuleringsregelingen

De tot nu toe gehanteerde stimuleringsregelingen: het Kinderbubbelfonds, het Koorscholingsfonds, het Topkorenfonds, het Bubbelfonds – zetten we tot nader order even in de ijskast ten gunste van deze meer generieke laagdrempelige bijdrageregeling. Echter initiatieven die eerder gehonoreerd zouden worden onder deze specifieke regelingen zijn goed onder te brengen onder deze regeling. Het Corona Noodfonds gaat op in deze brede regeling , die voorlopig ook ruimte blijft bieden voor een bijdrage in de extra kosten i.v.m. coronamaatregelen.

Een aanvraag voor deelname aan het Koren Vitaliteits Fonds kunt u indienen op de website van VNK Limburg  https://www.vnk-limburg.nl/vraag-nu-het-koren-vitaliteitsfonds-aan/

Zing weer mee met Hennie

Geachte koor secretaris,

“Zing weer mee met Hennie”

Door de nieuwe lockdown kunnen onze koren helaas weer niet zingen, veel kerstvieringen zijn daarom op het laatste moment geannuleerd.
KNZV Limburg wil daarom voor de zangers van de koren weer een vervolg geven van de succesvolle Youtube repetities met onze muziekadviseur Hennie Ramaekers.
De eerste live stream op youtube  zal plaatsvinden op donderdag 30 december a.s.om 19:30u.
Op het programma voor deze repetities staan oa.

 1. Auld Lang Syne
 2. Waltzing Mathilda
 3. Weinland
 4. Bring him home
 5. What a wonderful world

De link voor donderdag 30 december is

https://youtu.be/n9mO-26Vojs

Vriendelijk verzoeken wij u om deze nieuwsbrief te verspreiden onder uw leden.
Wij hopen op veel deelnemers en wensen iedereen veel zangplezier.

Met vriendelijke groeten
Fer van de Winkel
Secretaris KNZV Limburg
T 06-54931190

Corona actueel 19 dec 2021

Corona Actueel

Lockdown tot en met 14 januari 2022

BRON: KOORNETWERK NL

Het kabinet heeft besloten om de avondsluiting te verzwaren tot een tijdelijke lockdown van 19 december tot en met 14 januari 2022. Zingen kan in deze periode alleen nog met max. 2 personen, buiten in de openbare ruimte.

Om de verspreiding van de omicron variant acuut te vertragen, moeten het aantal contactmomenten verder worden beperkt, vindt het kabinet. Daarom zijn ook theaters, muziekscholen, centra voor de kunsten en vergelijkbare locaties, tot en met 14 januari 2022 binnen en buiten gesloten voor publiek.

Kunst- en cultuurbeoefening is alleen toegestaan met maximaal 2 personen buiten in de openbare ruimte.

Verder geldt alleen een uitzondering voor kunst- en cultuurbeoefening als die plaatsvindt in het kader van werk (zoals televisieopnamen).

Het Protocol/aanvullende richtlijnen voor de koorsector is aangepast naar de situatie per 19 december 2021.

AANVRAGEN OORKONDES TBV JUBILARISSEN.

AANVRAGEN OORKONDES TBV JUBILARISSEN.

Geachte koorsecretaris,

Het aanvragen van oorkondes en speldjes tbv koorjubilarissen is vanaf nu eenvoudiger.

U kunt dit doen op de website van KNZV Limburg en dan in de bovenste menubalk te klikken op “Contact”.

Dan opent zich een pagina met contactgegevens en de link naar het aanvraagformulier voor het aanmelden van jubilarissen met een verzendknop.

U hoeft dus niet eerst in te loggen in het ledenportaal zoals voorheen.

Wij hopen dat hiermee het aanmelden en aanvragen wordt vergemakkelijkt.

Wel vragen wij om de aanvragen tijdig in te dienen. Vooral in de maand november worden vele jubilarissen gehuldigd tijdens de traditionele Caecilia avonden, ons bestuur probeert zoveel aan verzoeken te voldoen om uw jubilarissen te komen huldigen, maar dat is afhankelijk van een tijdige aanvraag.

Met vriendelijke groeten

Fer van de Winkel
Secretaris KNZV Limburg
T 06-54931190

NIEUWSBRIEF KNZV LIMBURG 30-10-2021

NIEUWSBRIEF KNZV LIMBURG 30-10-2021

Geachte koor secretaris,

Graag uw aandacht voor het volgende:

1.  Verzoek Kamer van Koophandel om UBO functionarissen op te geven.

Wellicht heeft u ook reeds een brief van de Kamer van Koophandel ontvangen dat uw vereniging wettelijk verplicht is voor opgave van de UBO’s zijnde de bestuurders die namens uw vereniging als bestuurder staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Op de website van de Kamer van Koophandel wordt vermeld dat een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid geen opgave van UBO’s hoeft te doen, maar de meeste verenigingen zijn een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid waarbij de ingeschreven bestuurders allen gezamenlijk bevoegd zijn met andere bestuurders. Controleer hiervoor in elk geval de statuten en de inschrijving bij de KvK van uw vereniging in deze.

Indien dit zo is dan dient u alle bij de KvK ingeschreven bestuurders van uw vereniging aan te melden als UBO bij de KVK.  U  kunt dit doen op de website van de KvK op www.kvk.nl/ubo.

2.  Euro concert 2022:

Tijdens onze laatst gehouden ALV van 9 oktober jl. deelden wij u mede in het najaar 2022 een Euro concert te willen organiseren met KNZV koren, uit elk rayon één koor.

Wij hebben ons als bestuur tijdens onze laatst gehouden bestuursvergadering dd. 27-10 nog eens verdiept in dit voorstel en zijn na diep beraad tot de conclusie en beslissing gekomen dat wij dit concert niet gaan organiseren.

Onze motivatie bij deze beslissing is dat het organiseren van een dergelijk omvangrijk en hoogstaand concert een te grote opgave is voor ons bestuur, waarin heel veel tijd en energie in gaat zitten, bovendien wordt het te verwachten financiële plaatje te groot en zal een te groot beslag nemen op onze financiële middelen. Kortom, het risico is te groot voor KNZV Limburg.

KNZV Limburg wilt zich beperken tot hun kerntaken, te weten, ontzorgen, ondersteunen en stimuleren van de Limburgse Mannenkoren.

Met vriendelijke groeten

Fer van de Winkel
secretaris KNZV Limburg