Brief aan alle Limburgse Gemeenten

Aan:  Het College van B&W en de Gemeenteraad van alle Limburgse Gemeenten.

 Geachte bestuurders,

Binnenkort start U weer met de nieuwe begrotingscyclus voor de begroting 2020 en de meerjarenraming, te beginnen met de voorjaarsnota waarin de uitgangspunten door de gemeenteraad worden bepaald voor de begroting 2020.

Wij, KNZV-Vereniging Limburg, de koepel van de mannenkoren in Limburg behartigen de belangen van onze leden.

Er bereiken ons steeds meer signalen dat de gemeenten in Limburg stevig willen gaan korten op de subsidies aan de culturele, muziek en sportverenigingen en daarnaast de tarieven voor het gebruik van de accommodaties fors willen verhogen. Is dit bovenstaande niet op uw gemeente van toepassing dan verheugd dat ons zeer en feliciteren wij u met uw wijsheid en visie. Is dit niet zo dan willen wij u in onze rol als belangenbehartiger voor onze leden de volgende overweging meegeven voor uw besluitvorming.

Ongetwijfeld is in uw Raad en College vaker gezegd: Het vrijwilligerswerk is het cement van onze lokale samenleving en alle verenigingen geven kleur aan onze gemeente en aan ieders leven

Vaak is dit ook het uitgangspunt als het gaat om de beleidsontwikkeling op dit vlak.

Onze Mannenkoren voldoen helemaal aan het bovenstaande.

Naast de wekelijkse ontmoeting om de uitoefening van de gezamenlijke passie onder deskundige leiding te perfectioneren, binden zij op deze manier mensen die daardoor een gemeenschappelijk belang en agenda in hun sociale context verkrijgen.

Zij dragen stevig bij aan het inkleuren van talloze lokale festiviteiten gedurende het jaar. Kijk maar eens naar uw eigen festiviteiten kalender en hoe vaak muziek en zangverenigingen er een stevige rol in spelen; niet alleen door hun optreden maar ook door actief vrijwillig mee te werken bij de organisatie ervan.

Tevens hebben deze verenigingen een grote betekenis in hun eigen sociale omgeving.

Denk aan de strijd tegen eenzaamheid en het ondersteunen van mensen in hun eigen buurt die het even wat moeilijker hebben.

Dit kunnen zij zo goed omdat hun leden tot in de haarvaten van die sociale context zitten, iedereen kennen, weten wat er speelt en door de binding die ze vanuit het verenigingsleven met elkaar en hun omgeving hebben vaak vrijwillig vroegtijdig de helpende hand bieden. Voor de kleur van hun eigen sociale omgeving zijn ze gewoon onmisbaar.

Onze verenigingen staan financieel onder druk. Enerzijds is dit de prijs van de vergrijzing van onze bevolking en anderzijds komt dit door stijgingen van allerlei lasten. Bovendien is het verdienmodel van mannenkoren heel mager zodat het verkrijgen van externe bijdragen en het aantrekken van sponsoren erg moeilijk is.

Wel voor speciale evenementen, maar niet voor de intrinsieke periodieke organisatie kosten. Het is juist het verdienmodel dat door gemeenten wordt ingeschakeld om te motiveren dat korten op de subsidies niet zo erg is.

Forse bezuinigingen op de huidige subsidies in combinatie met stevige verhogingen van de lasten voor het gebruik van de accommodaties zal er toe leiden dat veel van onze leden die nu nog net het financiële hoofd boven water kunnen houden, kopje onder worden geduwd en niet meer boven water zullen komen.

Op de korte termijn gaat dat voor u zeker extra financiële speelruimte in de begroting opleveren, maar ik verzeker u, vanwege de motiveringen hierboven beschreven, dat dit beleid u op de langere termijn veel meer geld gaat kosten aan andere uitgaven dan dat u nu aan subsidie uitkeert.

Dan zou deze bezuiniging wel eens “Penny wise, Pound foolish” kunnen zijn.

Het vrijwilligerswerk en de verenigingen zijn het cement van de samenleving!

Wij roepen u op om bij uw besluitvorming “alle” overwegingen nog eens goed te wegen en vooral ook het perspectief op lange termijn nadrukkelijk in ogenschouw te nemen.

Een raadsperiode duurt weliswaar maar 4 jaar, maar de lokale samenleving duurt veel langer!

Namens alle leden van KNZV-Limburg,

2018 logoKNZV limburg

 

 

Herman Janssen, Voorzitter.   

Plaatsing: 11 maart 2019 

Comments are closed.