Algemene Ledenvergadering opnieuw UITGESTELD

AAN : de besturen van onze Limburgse leden

t.a.v. de secretarissen

Onderwerp: UITSTEL van onze Algemene Ledenvergadering van 21 november 2020. 

Limburg, 27 oktober 2020 

Geachte bestuur, 

Zoals bekend zouden wij op zaterdag 21 november aanstaande in “Oolderhof’ in Herten alsnog onze uitgestelde Algemene Ledenvergadering houden.

Helaas hebben wij andermaal moeten besluiten dat deze vergadering in verband met corona GEEN DOORGANG kan vinden. Hoewel op dit moment nog niet direct verboden, verwachten wij dat het kabinet op korte termijn tot verderstrekkende maatregelen zal besluiten.

Wij hebben nog overwogen of deze vergadering wellicht digitaal georganiseerd zou kunnen worden,  bijvoorbeeld via Zoom of Teams.  Ook daar hebben we vanaf gezien. Gelet op het aantal deelnemers is onze inschatting dat dit technisch gezien niet probleemloos zou kunnen gaan verlopen. 

Zodra ‘corona’ het weer mogelijk maakt fysiek te gaan vergaderen, zullen wij dat uiteraard doen.  Hopelijk kan onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in het voorjaar van 2021 weer gewoon doorgaan. 

Dit alles neemt niet weg dat er op korte termijn een aantal besluiten genomen moet worden.

Niet alleen omdat dit statutair is voorgeschreven, maar ook omdat we ook in deze coronatijd zo goed mogelijk uw belangen willen blijven behartigen.

Het gaat dan met name om drie belangrijke onderwerpen: 

  • De financiële zaken en jaarplan 2021
  • De aanvulling van het bestuur
  • Het voorzitterschap van KNZV-Limburg 

De financiële zaken en jaarplan 2021   

Omdat het financiële jaar 2020 er al bijna opzit, zullen wij nu géén aangepaste begroting 2020 meer aan de leden voorleggen.  

Wij zullen begin 2021 de definitieve jaarstukken 2020 aan u ter goedkeuring aanbieden en zullen dan ook het verslag van de kascontrolecommissie over 2020 bijvoegen. 

Wij zullen u dan tegelijkertijd ook het jaarplan en de daarop gebaseerde begroting voor het jaar 2021 presenteren evenals het contributievoorstel.

Mocht het onverhoopt zo zijn dat we nog niet fysiek kunnen vergaderen, zullen wij over deze zaken  per mail met u in contact treden, wij komen hier dan nog uitgebreid op terug. 

Wij stellen nu wél al aan de orde de goedkeuring van de jaarstukken over 2019. Het bestuur is namelijk van mening dat de jaarstukken over 2019 dienen te zijn vastgesteld alvorens de jaarstukken 2020 en de begroting voor 2021 aan u voor te leggen. De jaarstukken 2019 hebt u reeds op 10 maart 2020 ontvangen, maar wij voegen deze voor uw gemak nog even bij in bijlage. U treft daarbij ook aan het verslag van 5 augustus 2020 van de kascontrolecommissie.

Mochten er van uw kant nog vragen of opmerkingen zijn, dan vernemen wij deze graag vóór 15 november 2020. Wij zullen deze graag beantwoorden. Wij vertrouwen erop dat dit naar uw tevredenheid zal geschieden en als dat zo is, zullen we daarna concluderen dat de jaarstukken ook formeel zijn vastgesteld. Graag uw begrip voor deze oplossing, het kan even niets anders.     

De aanvulling van het bestuur.  

Het bestuur wil graag nu wel al overgaan tot de noodzakelijke aanvulling van het bestuur.  

Zoals wij u op 3 maart 2020 al hebben laten weten, heeft onze voorzitter Herman Janssen zijn functie per 1 maart 2020 neergelegd, zowel van onze regionale koepel als ook van KNZV-landelijk.  Zoals bekend is op 1 april 2020 ons bestuurslid Bert Thimister overleden. Daarmee zijn er nu twee vacatures in het bestuur. Het bestuur telt nu nog vijf bestuursleden, maar wil dit graag weer uitbreiden tot het statutair voorgeschreven aantal van 7.

Het bestuur is erg blij voor beide vacatures inmiddels twee kandidaten gevonden te hebben. Ook de procedure rond de bestuursverkiezing willen we per mail gaan organiseren en daarbij zo goed mogelijk rekening houden met de statutaire bepalingen. Wij vragen hiervoor uw begrip, ook hier geldt: het kan helaas nu even niet anders! 

Door het bestuur worden kandidaat gesteld: 

  • De heer Leo Zeegers, actief lid van het Maasbrees Mannenkoor 

Leo is actief zanger (bariton) bij het Maasbrees Mannenkoor. Hij is 68 jaar, heeft rechten gestudeerd in Nijmegen. Heeft daarna diverse managementfuncties gehad in het bedrijfsleven, de laatste 28 jaar als manager bij de woonboulevard Heerlen. Nu Leo sinds begin van dit jaar met pensioen is heeft hij weer meer tijd voor andere activiteiten en zo heeft hij nu belangstelling om zich kandidaat te stellen voor ons bestuur. 

  • De heer Olaf Schouten, actief lid van Roermond Mannenkoor. 

Olaf is 65 jaar en woont in Roermond, is 45 jaar geleden gestart bij het Koninklijk Roermonds Mannenkoor. Hij heeft gewerkt bij de Belastingdienst en is sinds twee jaar met vervroegd pensioen. Hij heeft rechten gestudeerd in Maastricht. Olaf heeft ruime bestuurservaring, onder meer jarenlang voorzitter geweest van een Ondernemingsraad. Olaf zoekt een nieuwe uitdaging en wil zich vooral inspannen om jongeren te enthousiasmeren voor koren. 

LET WEL: Statutair (artikel 12 lid 3) kunnen voor beide vacatures ook kandidaten gesteld worden door de leden. Deze voordracht dient dan te worden gedaan door tenminste vijf leden van de Algemene Ledenvergadering en schriftelijk te worden ingediend bij de secretaris en voorzien te zijn van een schriftelijke bereidverklaring van de kandidaat dat hij de benoeming zal aanvaarden. Als u een dergelijke voordracht wilt doen dan geven wij u graag de gelegenheid te doen vóór 15 november 2020.  

In het geval er géén kandidaten gesteld gaan worden door de leden, dan zullen wij dat u berichten.  We zullen dan aannemen dat beide kandidaten bij acclamatie gekozen zijn, tenzij één of meerdere leden alsnog om stemming vragen.     

Het voorzitterschap van KNZV-Limburg 

Zoals bekend is na het aftreden van Herman Janssen het voorzitterschap waargenomen door Fer van de Winkel. Het bestuur stelt u voor om Fer nu ook formeel in de functie van voorzitter te benoemen.   Het bestuur gaat ervan uit dat u hiermee akkoord gaat, tenzij wij vóór 15 november van één of meerdere leden vernemen dat hiertegen bezwaren bestaan en men vraagt om een stemming over het voorstel. Anders gezegd: zonder tegenbericht gaat het bestuur er vanuit dat Fer van de Winkel bij acclamatie onze nieuwe voorzitter wordt.      

met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur van KNZV-Limburg,

Henk Clevers, secretaris

Comments are closed.