Algemene Leden Vergadering 2021

Aan: De secretarissen van onze aangesloten mannenkoren

Maastricht, 05-04-2021

Geacht bestuur,

Namens het bestuur van KNZV Limburg  doe ik u hierbij de stukken voor de Algemene Leden Vergadering 2021 toekomen.

Wij hebben besloten deze ALV op een nader te bepalen tijdstip in 2021 fysiek te willen houden zodra de corona maatregelen dat zullen toelaten.

Wij zullen u daarover tijdig informeren.

Wel verzoeken wij u bijgaande stukken zorgvuldig te bestuderen en ons uw vragen en opmerkingen, maar ook uw akkoord, binnen 6 weken na datum van dit schrijven aan ons per email te doen toekomen ( zie email adres in kop van deze brief).

U ontvangt de navolgende bijlagen:

 1. Jaarverslag 2021 KNZV Limburg.
 2. Financieel jaarverslag 2020 bestaande uit:
  – Jaarrekening/balans 2020
  – Begroting 2021
  – Toelichting op begroting 2021
  – Verloop reserve 2021
 3. Overzicht en verloop aantallen koren en zangers KNZV Limburg 2015 t/m 2021.
 4. Overzicht en verloop aantallen koren en zangers KNZV Nederland 2006 t/m 2021.

Bestuursmutaties:

Wij zijn nog steeds op zoek naar een voorzitter voor KNZV Limburg. Fer van de Winkel neemt deze functie voorlopig nog steeds waar als waarnemend voorzitter.

Jan Besouw heeft 2 periodes als bestuurslid gefunctioneerd en stelt zich niet meer herkiesbaar.

Fer van de Winkel heeft ook 2 periodes als bestuurslid gefunctioneerd en stelt zich wel herkiesbaar, wij vragen u om met zijn herbenoeming in te stemmen.

Martin Dieteren van mannenkoor Si-Tard heeft zich inmiddels gemeld om een bestuursfunctie te vervullen, hij is in een eerdere periode al eens bestuurslid geweest, wij dragen hem graag voor tot benoeming.

Wij wijzen er nu reeds op dat in voorjaar 2022 onze penningmeester Wim Wittenbernds zal terugtreden als bestuurslid en penningmeester en wij dus nu reeds op zoek zijn naar een bestuurslid die zijn portefeuille als penningmeester zou willen vervullen.

Uiteraard kunnen statutair vanuit de vereniging ook nu weer kandidaten voor een bestuursfunctie zich aanmelden, u kunt daartoe een voordracht doen aan ons secretariaat, graag ontvangen wij dan aanmeldingen ook  nu weer binnen 6 weken na ontvangst van dit schrijven bij ons secretariaat.

Het bestuur draagt ook voor om de kascontrolecommissie, bestaande uit de
leden van het afgelopen jaar te handhaven namens het Koninklijk Roermonds Mannenkoor en Mannenkoor Lauwerkrans Mechelen. Wim Wittenbernds zal deze benaderen voor een afspraak.

Wij wijzen u erop dat indien wij na 6 weken geen reactie van uw vereniging  ontvangen op de nu aangeboden stukken en voordrachten, wij er van uitgaan dat uw vereniging akkoord gaat hiermee.

Wij hopen dat wij u hiermede van dienst zijn en verblijven

Met vriendelijke groeten

Namens bestuur KNZV Limburg

Fer van de Winkel
Waarnemend voorzitter en secretaris.

Comments are closed.