6. Project Vernieuwen en Veranderen

Projectcoördinator: Emiel van Helsland

Leden: Wim Wittenbernds

Budget € 2.000,-

Plan van aanpak:


Doel

Na afronding van het project, Vernieuwen en Verjongen, is er veel respons gekomen op de nota, Vernieuwen en Veranderen, uitgebracht door KNZV-Limburg.
In fase 1 zijn de mogelijkheden en de middelen genoemd, die kunnen worden aangewend om te komen tot vernieuwing en verandering van het (mannen)koor. Omdat deze materie voor de koren nogal ingrijpend kan zijn en een wijziging/verdere structurering van de koororganisatie tot gevolg kan hebben, kan aan het KNZV om externe ondersteuning gevraagd worden.
Inmiddels heeft er naamsverandering plaatsgevonden, die beter aansluit bij de actualiteit. In de rayonbijeenkomsten wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd om vanuit het project, ” Vernieuwen en Veranderen ” ; met elkaar te overleggen hoe een en ander gestalte kan krijgen. Bovendien moet worden bezien of projecten met andere disciplines te realiseren zijn.

Organisatie

Voorwaarde is dat, als er een vraag komt naar het KNZV-Limburg, beoordeeld zal worden welke materiedeskundigen ingezet worden en of de vraag geclusterd kan worden. De gevraagde dienstverlening dient gericht te worden aan de secretaris van het KNZV- Limburg.

Middelen

De financiële middelen, die nodig zijn voor dit project worden geraamd op € 2.000, – en zullen veelal bestaan uit:

  • vergaderkosten.
  • reis en verblijfskosten.
  • aantrekken van materiedeskundigen.
  • overige kosten.

Deelnemers aan dit project

  • commissieleden.
  • dirigenten.
  • materie/ervaringsdeskundigen.
  • koren.

Werkwijz:

Afhankelijk van de vraag wordt bekeken of clustering moet plaatshebben. In een te vormen commissie zal zo nodig een en ander uitgewerkt worden.

Deelprojecten in uitvoering:

  • Repertoiredagen
  • Workshops, b.v.: Audiovisuele hulpmiddelen

Tijdpad: doorlopend.

Comments are closed.